Česká justice očima Evropy v pozitivních číslech

V pondělí 10. dubna 2017 oznámila Věra Jourová, komisařka pro oblast spravedlnosti, spotřebitele a rovnosti žen a mužů, zveřejnění zprávy EU Justice Scoreboard 2017, která poskytuje přehled o stavu kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů členských států Evropské unie a zároveň je nástrojem podpory efektivního fungování justice v rámci Unie. 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nově k dispozici v elektronické podobě

Nejvyšší soud ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer vytvořil vlastní webové stránky tzv. zelené sbírky, tedy Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu a rovněž také tzv. modré sbírky, obsahující výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Uživatelům se tak dostává do rukou nový elektronický nástroj pro práci se sbírkovými judikáty. Pro předplatitele jsou stránky dostupné z domén sbirka.nsoud.cz, resp. eslp.nsoud.cz

Soudci nejvyšších soudů České a Slovenské republiky si pravidelně vyměňují své zkušenosti

Soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu pokračovali v tradici vzájemného setkávání se soudci Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, když se před několika dny zúčastnili společného pracovního jednání v hotelu Patria na Štrbském plese ve Vysokých Tatrách. Setkání se zúčastnili rovněž předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a předsedkyně slovenského Najvyššieho súdu JUDr. Daniela Švecová. 

Uložení daňového penále a překážka věci rozhodnuté s účinkem „ne bis in idem“ ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Nejvyšší soud projednal ve velkém senátu trestního kolegia v neveřejném zasedání dne 4. 1. 2017 dovolání obviněného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci, jímž byl ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Liberci uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, odst. 3 písm. c) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinného do 31. 12. 2009 (dále jen „trestní zákon“), a podle § 37 trestního zákona bylo upuštěno od uložení souhrnného trestu. Dovolání obviněného bylo jako nedůvodné zamítnuto. 

Soudní dvůr Evropské unie v řízení o předběžné otázce podané Nejvyšším soudem rozhodl, že léčivé přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin jsou vyloučeny z působnosti nařízení o prekursorech drog

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o historicky první žádosti Nejvyššího soudu v trestní věci, kterou do Lucemburku loni v září s žádostí o výklad unijního práva zaslal ve věci vztahující se k problematice tzv. prekursorů drog. Předběžná otázka se týkala případu, kdy v řízení před soudem prvního stupně byl obviněný mj. uznán vinným ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, neboť u sebe přechovával léčivý přípravek obsahující efedrin a pseudoefedrin, který může sloužit k výrobě pervitinu. 

Tisková zpráva: Reakce na zavádějící informace, publikované k délce soudních řízení dne 27. 2. 2017 v Lidových novinách a na serveru Lidovky.cz

Nejvyšší soud se musí důrazně ohradit vůči nelichotivé a zavádějící interpretaci článku s názvem „Stovky soudních pří trvají přes 20 let“ redaktorky Šárky Kabátové, který byl publikován dne 27. 2. 2017 v Lidových novinách a paralelně pod názvem „Mapa průtahů: u kterého soudu si na konečný verdikt počkáte i déle než 20 let?“ také na serveru Lidovky.cz. V článku je Nejvyššímu soudu neprávem a jednoznačně v rozporu se všemi skutečnostmi podsouvána spoluvina za některá dlouhotrvající soudní řízení. Jedná se konkrétně o 19 případů dovolání na civilním úseku, započatých u soudů prvního stupně už před více než 20 lety. 

Tisková zpráva: Předseda Nejvyššího soudu ve shodě s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Výraznější spolupráce nejvyšších soudních orgánů s předkladateli zákonů při tvorbě nových legislativních norem, Nejvyšší rada soudnictví a aktuálně projednávané novely zákonů. To byla hlavní tři témata, nad kterými dnes v Brně diskutovali ministr pro lidská práva, rovné příležitost a legislativu Jan Chvojka spolu s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem. 

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k možnosti soudu omezit svéprávnost k výkonu volebního práva

Po vyhodnocení předložených pravomocných rozhodnutí nižších soudů, a na jejich základě, zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na návrh předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia, v zájmu zajištění jednotného rozhodování soudů v těchto věcech, dne 15. 2. 2017 následující stanovisko sp. zn. Cpjn 23/2016: I. V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. II. Omezit posuzovanou osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního rozhodnutí (výslovně). 

Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství zahajují sérii seminářů, které mají za cíl častější udělování peněžitých trestů

Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ve spolupráci s Justiční akademií zahajují dnes v Praze sérii seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty a pracovníky probační a mediační služby. Hlavním cílem je co nejvíce informovat účastníky o možnostech ukládání peněžitých trestů v trestním řízení a podporovat změny v přípravném řízení trestním tak, aby se důsledněji zjišťovaly majetkové poměry obviněných jako předpoklad pro budoucí uložení peněžitého trestu. 

Trestná činnost zastupitelů města v oblasti veřejných zakázek a evropských dotací

Trestní senát Nejvyššího soudu v čele s jeho předsedou prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D. odmítl svým usnesením ze dne 23. 11. 2016 dovolání čtyř obviněných, jejichž trestná činnost spočívala v nezákonných manipulacích při výběru dodavatele veřejné zakázky. Původně bylo trestní stíhání společně vedeno proti pěti osobám, z nichž některé zastávaly pozici zastupitelů města.