Limity transparentní justice

Nejvyšší soud Slovenské republiky uspořádal ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2016 v rámci předsednictví Slovenské republiky v Radě EU mezinárodní konferenci na téma Limity transparentní justice, která se konala za účasti předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie, soudců, tiskových mluvčích vrcholných soudů a zástupců médií v bratislavském hotelu Radisson Blue Carlton. Konference se zabývala legislativním rámcem komunikace soudů s médii, otázkou veřejnosti soudních řízení a ochrany soukromí, rostoucím vlivem nových médií a sociálních sítí a vhodnosti prezentace soudů na sociálních sítích, kontrolou justice ze strany veřejnosti a také externí a interní komunikací soudů. 

Nejvyšší soud zveřejnil anonymizované rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 1131/2016

Senát č. 11 trestního kolegia Nejvyššího soudu vydal na neveřejném jednání dne 18. 10. 2016 usnesení, kterým vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce a částečně zrušil osvobozující rozsudky Obvodního soudu Praha 2 a Městského soudu Praha, vydané ve prospěch provozovatelky tzv. growshopů. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 zároveň přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a zavázal jej k respektování právního názoru Nejvyššího soudu. Nově je anonymizovaná verze předmětného rozhodnutí veřejně dostupná také na webu Nejvyššího soudu. 

Tisková zpráva – Peněžité tresty

Nejvyšší státní zastupitelství a Nejvyšší soud společně usilují o to, aby soudy v České republice více využívaly možnosti udělování alternativních trestů, konkrétně peněžitých trestů. K této problematice se proto ve středu 23. listopadu konala společná tisková konference. Statistiky hovoří o tom, že peněžité tresty tvoří v České republice jen zhruba 4% všech udělovaných trestů (údaj za rok 2015). Většina z nich je přitom udělena ve spojitosti s trestnou činností v dopravě. Peněžité tresty jsou však účinným postihem rovněž u pachatelů majetkové a hospodářské trestné činnosti. 

Institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu

Nejvyšší soud zveřejnil rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, projednávaného pod sp. zn. 23 Cdo 4584/2015. V odůvodnění svého usnesení znovu judikoval, že institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu. Soud v řízení o zrušení rozhodčího nálezu pouze zkoumá, zda v konkrétním rozhodčím řízení s přihlédnutím ke všem okolnostem případu byla straně rozhodčího řízení poskytnuta dostatečná možnost k uplatnění jejich procesních práv a zda se procesním postupem rozhodčího soudu jedna strana nedostala do nerovného postavení vůči druhé straně. 

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k problematice rozhodování o výživném pro nezletilé děti

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. Tematicky se stanovisko zabývá vyživovací povinností prarodičů a dalších předků vůči dítěti, náležitostmi odůvodnění rozhodnutí o schválení dohody rodičů o výživném, vyživovací povinnosti osob, které mají příjem z jiné než závislé činnosti, či otázkou, zda lze po 1. 1. 2014 spolu s dlužným výživným přiznat oprávněnému i zákonné úroky z prodlení. 

Prohlášení předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. k účasti na oslavách 28. října na Pražském hradě

Pozvání do Vladislavského sálu Pražského hradu u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu je pro mne příležitostí, abych si i já s patřičnou úctou a hrdostí připomněl zásluhy všech, kdo se v roce 1918 zasloužili o vznik naší první republiky. Ani na chvíli jsem se proto nezaobíral otázkou, že bych snad měl svoji účast z jakýchkoli důvodů odřeknout. Jde o nejvýznamnější státní svátek naší země, při jehož oslavě bychom měli všichni společně zapomenout na vlastní zájmy, politické půtky či jiné rozepře a zamyslet se nad hrdinstvím a odkazem našich předků. Svou účastí 28. října na Pražském hradě chci tedy důstojně oslavit vzpomínku na počátky budování naší demokracie a obnovení svrchovanosti českého národa. 

Nejvyšší soud bude v příštím roce organizovat mezinárodní konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“

„Jednou z priorit Nejvyššího soudu v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy je upozornit na účinky rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a na vztah ústavního soudu a obecných soudů v procesu nalézání práva“, říká předseda Pavel Šámal. „Stejně tak jako v České republice, tak i v dalších zemích střední a východní Evropy, je mezi orgány ochrany ústavnosti a obecnými soudy určité pnutí a cílem plánované konference je tento stav zlepšit“, dodává předseda Nejvyššího soudu. Konference, jež se koná v Brně od 19. do 21. 6. 2017 za účasti předsedů ústavních a nejvyšších soudů 47 členských států Rady Evropy, bude nejdůležitější justiční událostí příštího roku. 

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal jedná s předsedy Nejvyšších soudů Evropské unie v Madridu

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se ve dnech 20. – 22. října 2016 zúčastnil kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie. Hlavním cílem Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů a výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe. Síť se zabývá legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi, zejména ve věcech trestněprávních a občanskoprávních, diskutuje o otázkách správy soudnictví v jednotlivých zemích, vztazích justice a dalších mocí ve státě, hrozbách pro soudcovskou nezávislost a institucionálně zajišťuje spolupráci analytických útvarů nejvyšších soudů. 

Nejvyšší soud zveřejnil rozsudek v řízení pod sp. zn. 23 Cdo 1184/2013

Nejvyšší soud tento týden na svých webových stránkách zveřejnil očekávanou anonymizovanou verzi rozsudku ve věci sp. zn. 23 Cdo 1184/2013. Samotnému rozhodnutí Nejvyššího soudu předcházel rozsudek Soudního dvora EU ve věci Tommy Hilfiger Licensing a další. Podstatou sporu byl výklad čl. 11 směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví. Výrobci a distributoři výrobků chráněných ochrannými známkami zjistili, že jsou na konkrétní tržnici prodávány padělky jejich výrobků. Podali tak žalobu ke stanovení povinnosti ukončit podnajímání prodejních míst v této tržnici osobám, které se dopustily tohoto protiprávního jednání. 

Nejvyšší soud zveřejnil rozsudek v řízení pod sp. zn. 32 Cdo 4838/2015

Nejvyšší soud zveřejnil veřejností očekávanou anonymizovanou verzi rozsudku ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015 ze dne 12. 7. 2016. Rozsudek se vztahuje ke sporu úvěrové společnosti a jejího klienta o výpočet výše roční procentní sazby nákladů RPSN. V odůvodnění rozsudku senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu mj. uvádí: "Nelze pochybovat o tom, že informační povinnost stanovenou v § 6 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb. a konkretizovanou v příloze č. 3 k tomuto zákonu věřitel splní pouze úplným a správným uvedením všech údajů vyžadovaných zákonem.“