(Bez anotace) Odpovědnost za vady, Záruka, § 2165 o. z., § 243d písm. a) o. s. ř.

Doba k uplatnění práva z vady stanovená v § 2165 o. z., tj. doba 24 měsíců od převzetí, nezačíná běžet znovu, je-li zjednání nápravy vadného plnění provedeno dodáním nové věci bez vad (výměnou věci) nebo výměnou součásti věci. Zákonná povinnost z vadného plnění se váže k závazku prodávajícího zajistit, aby kupující mohl po určitou dobu (24 měsíců) užívat věc bez vad; neváže se na věc samotnou. 

(Bez anotace) Náhrada škody způsobená státem, Předběžné uplatnění nároku na náhradu škody, § 6 předpisu č. 82/1998 Sb., § 14 odst. 2 předpisu č. 82/1998 Sb.

Pro účely § 14 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) je třeba pojem „úřad“ vykládat ve smyslu legislativní zkratky zavedené v § 6 odst. 1 tohoto zákona. Účinky předběžného uplatnění nároku tak může vyvolat jen uplatnění nároku u ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy. 

(Bez anotace) Ručení, Zajištění dluhu (o. z.), Přechodná (intertemporální) ustanovení, § 3073 o. z., § 3028 o. z.

Práva a povinnosti ze smlouvy o ručení uzavřené po 31. 12. 2013 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, bez zřetele k tomu, zda se hlavní (zajišťovaný) závazek řídí tímto zákonem či dosavadními právními předpisy. 

(Bez anotace) Odpovědnost státu za újmu, Veřejná listina (o. z.), Přípustnost dovolání, § 567 o. z., § 568 odst. 1 o. z., § 134 o. s. ř., § 57 odst. 2 předpisu č. 273/2008 Sb.

Úřední záznam o použití donucovacího prostředku sepsaný dle § 57 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) je veřejnou listinou ve smyslu § 134 o. s. ř. 

(Bez anotace) Dovolání, Příslušnost soudu mezinárodní, Ochranné známky, Překážka zahájeného řízení (litispendence), čl. 125 Nařízení (EU) č. 2017/2001, § 243e odst. 1 o. s. ř., čl. 36 odst. 1 Nařízení () č. 1215/2012, čl. 37 odst. 1 Nařízení () č. 1215/2012, čl. 53 Nařízení () č. 1215/2012, čl. 29 Nařízení () č. 1215/2012, čl. 9 Nařízení () č. 2017/1001, čl. 122 Nařízení () č. 2017/1001, čl. 125 Nařízení () č. 2017/1001

Má-li být v České republice uznáno rozhodnutí vydané soudem jiného členského státu podle článku 36 odst. 1 nařízení Brusel I bis, tj. mají-li být danému rozhodnutí přiznány stejné účinky, které má na území státu, v němž bylo vydáno, musí účastník řízení, který se uznání rozhodnutí v řízení před českým soudem dovolává, předložit podle článku 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis vedle vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, také osvědčení vystavené podle článku 53. Soud jiného členského státu Evropské unie lze považovat za příslušný podle článku 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis, jestliže již dle okolností případu jeho příslušnost nemůže být zpochybněna, a to proto, že nejde o věc, ve které by měly výlučnou příslušnost ve smyslu článku 24 nařízení Brusel I bis soudy jiného členského 

(Bez anotace) Incidenční spory (odporové spory), Náklady řízení, Pohledávka přednostní, § 40a IZ., § 168 odst. 2 písm. b) IZ., § 229 odst. 3 IZ., § 230 odst. 1 písm. d) IZ., § 142 o. s. ř.

Nejde-li o některý z případů uvedených v § 40a části věty za středníkem insolvenčního zákona, je pohledávka vzniklá po rozhodnutí o úpadku dlužníka ve sporu, v němž osoba, která je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními (§ 229 odst. 3 insolvenčního zákona), vymáhá pohledávku dlužníka za jeho dlužníkem, tím, že soud tuto osobu zaváže k náhradě nákladů řízení, pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Incidenční spory, Úschova, Pohledávka přednostní, § 168 předpisu č. 182/2006 Sb., § 169 předpisu č. 182/2006 Sb., § 225 předpisu č. 182/2006 Sb., § 56a předpisu č. 85/1996 Sb.

Tím, že insolvenční správce dlužníka (původního schovatele) získal zpět prostředky, které dlužník neoprávněně vyplatil třetí osobě z advokátní úschovy, se obnovila (měla obnovit) správa cizího majetku (vymožených prostředků) schovatelem pro složitele. Jsou-li tyto prostředky po jejich navrácení v majetkové podstatě rozpoznatelné (což by při řádné správě majetkové podstaty mělo platit), má osoba oprávněná žádat o vydání předmětu úschovy k dispozici vylučovací nárok podle ustanovení § 225 a násl. insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Konkurs, Zástavní právo, Splnění dluhu, Kvitance (potvrzení o splnění dluhu) (o. z.), § 72 předpisu č. 337/1992 Sb. ve znění do 31. 12. 2000, § 170 odst. 1 písm. a) obč. zák., § 559 odst. 1 obč. zák., § 569 odst. 1 obč. zák., § 19 ZKV ve znění do 31. 12. 2007, § 27 odst. 5 ZKV ve znění do 31. 12. 2007.

Nevydá-li správce konkursní podstaty osobního dlužníka zástavnímu dlužníku potvrzení o tom, že úhradou zajištěné pohledávky do konkursní podstaty zaniklo zástavní právo váznoucí na nemovitostech, které pohledávku zajišťovaly, a posuzuje-li se zánik zástavního práva podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013, může se zástavní dlužník úspěšně domáhat žalobou podanou proti správci konkursní podstaty určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem; právo domáhat se soudně vydání potvrzení o zániku zástavního práva, zástavní dlužník nemá. Nevydá-li správce konkursní podstaty 

(Bez anotace) Ochrana osobnosti, Podoba člověka (o. z.) [ Osobnost člověka (o. z.) ], § 84 o. z., § 85 odst. 1 o. z., § 85 odst. 2 o. z.

Svolení k zachycení podoby člověka zakládá nevyvratitelnou domněnku souhlasu též k rozmnožování a rozšiřování podoby člověka obvyklým způsobem, jak je mohla vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat osoba průměrných vlastností. Použití zachycené podoby nepřiměřeným způsobem nebo v rozporu s nedotknutelnými osobnostními zájmy zachyceného je bez ohledu na předchozí souhlas neoprávněné. 

(Bez anotace) Zadostiučinění (satisfakce), Ochrana osobnosti, § 3 předpisu č. 89/2012 Sb., § 81 předpisu č. 89/2012 Sb., § 19 odst. 1 předpisu č. 89/2012 Sb., § 2956 předpisu č. 89/2012 Sb., § 238 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

Neúspěšná obrana v soudním sporu o průchod žalobce k nemovitosti přes pozemek žalovaného není sama o sobě neoprávněným zásahem do osobnostního práva žalobce. Běžnou povahu sousedské neshody v občanskoprávní rovině již přesahuje a do práva žalobce na soukromí a na důstojnost zasahuje jednání žalovaného, který po skončení sporu nerespektoval vykonatelné soudní rozhodnutí o zřízení věcného břemene cesty způsobem, pro který byl pravomocně odsouzen trestním soudem pro přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208 odst. 2 trestního zákoníku).