Náhrada škody; ušlý zisk; kupní smlouva; smlouva o smlouvě budoucí; porušení smluvní povinnosti; následná nemožnost plnění; zánik závazku, § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., § 1787 zákona č. 89/2012 Sb., § 2006 zákona č. 89/2012 Sb.

Zanikla-li smlouva o smlouvě budoucí pro nemožnost plnění podle § 2006 o. z. z důvodu na straně budoucího prodávajícího, nemůže se budoucí kupující domáhat uzavření kupní smlouvy podle § 1787 o. z.; má však právo požadovat náhradu škody, která mu vznikla porušením smluvní povinnosti (§ 2913 o. z.). 

Exekuce; prodej nemovité věci; veřejná dražba; rozdělení společné věci; vypořádání spoluvlastnictví; spoluvlastnický podíl; souběžně probíhající výkon rozhodnutí, § 1147 zákona č. 89/2012 Sb., § 348 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., zákon č. 119/2001 Sb.

Zahájení a provedení exekuce prodejem nemovité věci po zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nařízením jejího prodeje nebrání dříve zahájená exekuce prodejem spoluvlastnického podílu na této nemovité věci. Provedení exekuce prodejem nemovité věci má v takovém případě přednost; postup podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní. Prodejem věci ve veřejné dražbě ve smyslu ustanovení § 1147 o. z. se rozumí též postup podle § 348 o. s. ř. 

Pozůstalost (o. z.); zůstavitel; zastavení řízení; stát; vydání majetku; majetek nepatrné hodnoty, § 154 zákona č. 292/2013 Sb.

V situaci, kdy tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, nelze majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty pro jeho nesouhlas vydat a bylo by v zásadě na místě projednání pozůstalosti, lze uvážit, zda by náklady státu a náklady účastníků řízení vzniklé se zjišťováním dědiců a s vlastním projednáním pozůstalosti nebyly výrazně nepřiměřené hodnotě a charakteru zůstavitelem zanechaného majetku. Případný závěr o výrazném nepoměru mezi majetkem, který by měl být projednán, a finanční a časovou náročností dalšího řízení o pozůstalosti, může vést k aplikaci ustanovení § 154 z.ř.s., přičemž tím, komu bude majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty vydán, může být i stát. 

Určení otcovství; osobnost člověka (o. z.); popření otcovství; právní domněnka; rozvod manželství; způsobilost procesní; nasciturus; předčasnost návrhu, § 777 zákona č. 89/2012 Sb., § 793 zákona č. 89/2012 Sb., § 416 zákona č. 292/2013 Sb., § 7 odst. 1 zákona č. 104/1991 Sb.

1. Postupem podle ustanovení § 777 o. z. nelze určit otcovství k dosud nenarozenému dítěti. 2. Návrh na určení otcovství k nenarozenému dítěti podle ustanovení § 777 o. t. soud zamítne. 

Rozvázání pracovního poměru; výpověď; výpovědní důvod; absolutní neplatnost; nedostatek formy; vlastnoruční podpis; mechanické prostředky, § 1a odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., § 4 zákona č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., § 50 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné. 

Účastníci řízení; doručování; řádné doručení; doručenka; soudní písemnost; odmítnutí zásilky; jazyk písemnosti; právo na tlumočníka, § 18 zákona č. 99/1963 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech Evropské unie, se vztahuje i na doručování soudních písemností účastníku se sídlem ve Slovenské republice. Účastník musí být poučen ve smyslu čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení o možnosti odmítnutí zásilky. 

Rozhodčí řízení; rozhodčí doložka; formální platnost; náležitosti smlouvy; elektronická komunikace; pravomoc soudu, § 106 zákona č. 99/1963 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., čl. I. odst. 2 písm. a) Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži

29. 4. 2021 Mezi osobami z různých států může být ve smyslu čl. II Newyorské úmluvy uzavřena platně rozhodčí smlouva výměnou e-mailů, které neobsahují kvalifikovaný elektronický podpis. (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2019, sp. zn. 23 Cdo 3439/2018 

Neplatnost právního úkonu; rozhodčí řízení; rozhodčí doložka; majetkové spory; smlouva o půjčce; právní nástupnictví, § 39 zákona č. 40/1964 Sb., § 41 zákona č. 40/1964 Sb., § 7 zákona č. 216/1994 Sb.

Týká-li se důvod neplatnosti toliko části rozhodčí doložky, již lze oddělit od zbytku rozhodčí doložky, je neplatná pouze (důvodem neplatnosti dotčená) část rozhodčí doložky. 

Kupní smlouva; předčasné plnění; podstatné porušení smlouvy; nepodstatné porušení smlouvy; bezvadné plnění; odstranění vady; odstoupení od smlouvy; vzájemná žaloba, § 2101 zákona č. 89/2012 Sb., § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., § 2107 zákona č. 89/2012 Sb.

Dodá-li prodávající kupujícímu předmět koupě dříve, než byl povinen, nemůže kupující v období mezi okamžikem poskytnutí předčasného plnění a původně sjednané doby určené pro odevzdání věci postupovat podle § 2106 o. z. 

Zmírnění křivd (restituce); církev (náboženská společnost); funkční souvislost; naturální restituce; vydání nemovitosti, § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb.

Podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. naplňují jen nemovité věci, jež v rozhodném období bezprostředně sloužily některému z účelů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení; nepostačuje, byly-li v rozhodném období zatíženy patronátním právem, jemuž odpovídala povinnost jejich vlastníka podporovat ze zisku vygenerovaného jejich užitím duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů).