(Bez anotace) Rozhodčí řízení, Podjatost, § 8 předpisu č. 216/1994 Sb., § 31 písm. c) předpisu č. 216/1994 Sb., § 33 předpisu č. 216/1991 Sb., § 12 předpisu č. 216/1994 Sb.

Skutečnost, že věc projednal a rozhodl vyloučený rozhodce, je důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. c) zákona č. 216/1994 Sb. V případě, že strana rozhodčího řízení o okolnostech vyloučení rozhodce nevěděla, a nemohla je proto v rozhodčím řízení uplatnit, soud rozhodčí nález zruší. 

(Bez anotace) Smlouva o dílo, Odstoupení od smlouvy, § 2593 o. z., § 2004 odst. 1 o. z., § 2004 odst. 2 o. z., § 2005 odst. 1 o. z., § 2586 o. z., § 2604 o. z., § 2606 o. z., § 2610 odst. 1 o. z.

Objednatel může podle ustanovení § 2593 o. z. částečně odstoupit od smlouvy o dílo, lze-li k té části plnění zhotovitele, od něhož odstupuje, přiřadit ve shodě s předchozí projevenou vůlí smluvních stran ekvivalent protiplnění objednatele. 

(Bez anotace) Lhůta procesní [ Lhůty ], Koncentrace řízení, § 55 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012, § 118b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012, § 243e odst. 1 o. s. ř., § 243e odst. 2 o. s. ř.

Soud není omezen v maximální délce lhůty podle § 118b odst. 1 věty druhé o. s. ř. a ve vztahu ke lhůtě může předseda senátu reagovat na specifické okolnosti věci a na vývoj prvního jednání. Stanovení lhůty delší než 30 dnů by však mělo být spíše výjimečné a řádně odůvodněné okolnostmi konkrétního případu. 

(Bez anotace) Odpovědnost státu za škodu, Promlčení, § 243d odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb., § 35 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 26 předpisu č. 82/1998 Sb., § 648 předpisu č. 89/2012 Sb., § 652 předpisu č. 89/2012 Sb.

Předběžné projednání nároku podle § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) není řízením před orgánem veřejné moci ve smyslu § 648 o. z.; pravidlo o prodloužení promlčecí lhůty podle § 652 o. z. se proto v takovém případě nepoužije. 

(Bez anotace) Smluvní pokuta, Zdánlivé právní jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], Pracovněprávní vztahy, Analogie legis, § 19 odst. 3 předpisu č. 262/2006Sb. ve znění od 25.11.2015 do 31.12.2016, § 346d odst. 7 předpisu č. 262/2006Sb. ve znění od 25.11.2015 do 31.12.2016, § 346e předpisu č. 262/2006Sb. ve znění od 25.11.2015 do 31.12.2016, § 1a odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006Sb. ve znění od 25.11.2015 do 31.12.2016, § 2048 předpisu č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016

V pracovněprávních vztazích smí smluvní pokuta utvrdit jen závazek zaměstnance z konkurenční doložky sjednané ve smyslu ustanovení § 310 odst. 1 zák. práce o tom, že se zaměstnanec po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. Ujednání smluvní pokuty k utvrzení jiných závazků zaměstnance a zaměstnavatele je zakázáno ustanovením § 346d odst. 7 zák. práce; ke smluvní pokutě sjednané v rozporu s tímto zákazem se nepřihlíží (§ 346e zák. práce). Ustanovení § 19 odst. 3 zák. práce, které určuje, že neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li neplatnost výlučně sám, se analogicky aplikuje též na zdánlivá (nicotná) pracovněprávní jednání. Tuto zásadu však nelze vykládat tak, že zaměstnanec může z neplatného nebo zdánlivého právního jednání požadovat plnění (které mu dosud nebylo poskytnuto), i když jeho neplatnost (zdánlivost) nezpůsobil výlučně sám. 

(Bez anotace) Ochrana osobnosti, Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.), Právo na informace, Právo na soukromý a rodinný život, § 81 o. z., § 82 o. z., § 2951 odst. 2 o. z., § 2956 o. z.

Preventivně-sankční funkce peněžité náhrady nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do osobnostních práv informačním médiem se může uplatnit pouze v rámci funkce kompenzačně-satisfakční; důvodem pro stanovení podstatně vyšší náhrady tato funkce sama o sobě není. Jestliže dehonestující, nepravdivé či indiskrétní informace ze svých internetových stránek odstraní ten, kdo je na ně umístil (provozovatel zdrojové webové stránky), splní tím svou povinnost zdržet se závadného jednání. 

(Bez anotace) Reorganizace, Poctivost (o. z.), Žaloba pro zmatečnost, § 148 IZ., § 149 IZ., § 150 IZ., § 152 IZ., § 325 IZ., § 326 odst. 1 písm. a) IZ., § 235h odst. 2 o. s. ř., § 51 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 52 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 96 odst. 2 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 48 odst. 2 IZ., § 318 IZ.

Zkoumat, zda lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že návrhem na povolení reorganizace je sledován nepoctivý záměr, má pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku u objektivně přípustné reorganizace (§ 316 odst. 4 insolvenčního zákona) význam tehdy, jestliže schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku nerozhodne (nepřijme rozhodnutí o způsobu řešení úpadku reorganizací ani konkursem). Jen v takovém případě může insolvenční soud zamítnout návrh na povolení reorganizace podle § 326 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona pro nepoctivý záměr navrhovatele. 

(Bez anotace) Zastavení řízení, Insolvenční řízení, Právní osobnost (o. z.), Dlužník, Manželství, Společné jmění manželů, Účastníci řízení, Oddlužení, Splátkový kalendář, § 7 IZ., § 394a IZ., § 103 o. s. ř., § 107 o. s. ř., § 389 odst. 1 písm. b) IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 389 odst. 2 písm. a) IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 23 o. z., § 19 o. s. ř., § 142 písm. b) IZ., § 398 odst. 3 IZ.

Skutečnost, že za trvání oddlužení (výlučně) plněním splátkového kalendáře zemřel jeden z manželů, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení (§ 394a insolvenčního zákona), není důvodem pro zastavení insolvenčního řízení (§ 142 písm. b/ insolvenčního zákona) ve vztahu k žádnému z nich. 

(Bez anotace) Insolvence, Oddlužení, Splátkový kalendář, Poctivost (o. z.), Žaloba, Zpětná účinnost právních předpisů, Úpadek, § 389 IZ., § 390 odst. 3 IZ., § 395 IZ., § 396 IZ., § 397 IZ., § 405 IZ., § 8 o. z.

Nesouhlas věřitele s řešením úpadku dlužníka oddlužením (§ 389 insolvenčního zákona) není zjevným zneužitím práva, které nepožívá právní ochrany (§ 8 o. z.), jen proto, že jeho důsledkem je zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Jestliže usnesení o povolení oddlužení nabylo účinků i právní moci před 24. 4. 2020, je pro pozdější rozhodnutí o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení (§ 397 odst. 1 insolvenčního zákona) rozhodné ustanovení § 389 insolvenčního zákona ve znění účinném před uvedeným datem. 

(Bez anotace) Náhrada při poškození věci, Cena věci (o. z.), Přípustnost dovolání, § 2969 odst. 1 předpisu č. 89/2012 Sb., § 4 předpisu č. 89/2012 Sb., § 237 předpisu č. 99/1963 Sb.

Ve sporu o náhradu škody při určení obvyklé ceny vozidla pořízeného v zahraničí, které je v místě a čase dopravní nehody svým typem či konstrukcí neobvyklé a v České republice se neobchoduje, je třeba zohlednit též možnosti přilehlého zahraničního trhu, funguje-li reálně přeshraniční obchod tohoto typu a je-li pro poškozeného dostupný či obvyklý, není-li nákup tímto způsobem spojen se zjevně neúčelnými či účelově nadhodnocenými náklady.