Bezdůvodné obohacení; právní důvod; solidární povinnost; vlastnictví nemovitosti; užívací právo; požívací právo; pasivní legitimace; společenská úsluha, § 2991 odst. 2 o. z., § 2994 o. z.

Ve smyslu ustanovení § 2994 o. z. lze též dát věc do užívání v rámci společenské úsluhy. 

Odpovědnost státu za újmu; nesprávný úřední postup; nezákonné rozhodnutí; průtahy v řízení; přiměřené zadostiučinění; konkurs; věřitel; rozvrh, § 44 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2007, § 13 zákona č. 82/1998 Sb., § 31a zákona č. 82/1998 Sb.

Skončí-li konkursní řízení, v jehož průběhu nebyla přihlášená pohledávka konkursního věřitele ani zčásti uspokojena z majetku náležejícího do konkursní podstaty úpadce, zrušením konkursu podle § 44 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (ve znění účinném do 31. 12. 2007), je z hlediska významu předmětu řízení pro poškozeného (konkursního věřitele) při posuzování přiměřenosti délky řízení i při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění v penězích podstatné, že poškozený (konkursní věřitel) neobdržel v konkursním řízení na uspokojení svého nároku ničeho. Při zrušení konkursu postupem podle § 44 odst. 2 uvedeného zákona nevzejde z konkursního řízení na jeho konci údaj o částce, jaké se konkursnímu věřiteli (poškozenému) v konkursu dostalo nebo má dostat na uspokojení 

Ochrana osobnosti; promlčení; sdílená újma; nemajetková újma; satisfakce, § 2951 o. z., § 13 obč. zák., § 101 obč. zák.

Koncept sdílené újmy, která je důvodem ke snížení peněžité náhrady za neoprávněný zásah do osobnostních práv, je založen na úvaze, že nemajetková újma spočívající v duševním strádání skupiny blízkých osob je snášena lépe díky jejich vzájemné psychické podpoře a peněžitá náhrada této újmy není mechanickým součtem náhrad za újmu členů takové skupiny, neboť slouží k opatření hmotných a nehmotných statků, jež zmírňují nemajetkovou újmu poškozených a mohou přinášet užitky a požitky, které tuto újmu zmírní, více poškozeným současně. 

Autorské právo; autorské dílo; originalita; překlad; ochrana názvu díla, § 2 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., § 2 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., § 2 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb., § 2 odst. 6 zák. č. 121/2000 Sb.

Autorskoprávní ochrana se nevztahuje jen na dílo jako celek, ale stejně tak i na jeho jednotlivé části (mimo jiné i na název a jména postav). Podmínkou jejich právní ochrany je, aby samy o sobě splňovaly pojmové znaky díla podle § 2 odst. 1, respektive odst. 2, autorského zákona. Vnější ochrany tudíž požívá jen taková část autorského díla, která i sama o sobě, bez vztahu k dílu, vykazuje pojmové znaky autorského díla. 

(Bez anotace) Příslušnost soudu mezinárodní, § 105 odst. 4 o. s. ř., čl. 26 odst. 1 Nařízení () č. 1215/2012

Nedůvodně uplatněnou námitku nedostatku mezinárodní příslušnosti podle čl. 26 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (nařízení Brusel I bis), zamítne soud usnesením. 

(Bez anotace) Konkurs, Žaloba pro zmatečnost, Promlčení, § 20 odst. 8 ZKV ve znění do 31. 12. 2007, § 44 odst. 1 ZKV ve znění do 31. 12. 2007, § 44a ZKV ve znění do 31. 12. 2007, § 45 odst. 1 ZKV ve znění do 31. 12. 2007, § 66a odst. 1 ZKV ve znění do 31. 12. 2007, § 112 obč. zák., § 402 obch. zák., § 405 obch. zák., § 408 obch. zák., § 235h odst. 2 o. s. ř.

Jestliže věřitel přihlásil pohledávku z obchodního závazkového vztahu v promlčecí době do konkursu, a ke dni, kdy nastaly účinky zrušení konkursu, nemá k dispozici pro tu část pohledávky, která nebyla uspokojena v průběhu konkursu, ani exekuční titul představovaný seznamem přihlášek, pak ke dni, kdy nastaly účinky zrušení konkursu, v souladu s ustanovením § 405 odst. 1 obch. zák. platí, že ohledně v konkursu neuspokojené části pohledávky nepřestala běžet promlčecí doba ani za trvání účinků konkursu. Jestliže řízení, v němž podle ustanovení § 408 odst. 1 obch. zák. nelze uplatnit námitku promlčení, podle pravidelného chodu věcí skončí, aniž si v něm 

(Bez anotace) Zmírnění křivd (restituce), Náhradní pozemek, Stavební řízení, Vlastnictví, § 11a odst. 1 předpisu č. 229/1991 Sb., § 82 odst. 3 předpisu č. 183/2006 Sb., § 1114 o. z., § 161 odst. 3 o. s. ř.

Rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu ve smyslu ustanovení § 82 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., k jehož vydání se nevyžaduje rozhodnutí stavebního úřadu o rozdělení pozemku, se rozumí i pravomocný rozsudek soudu o nahrazení projevu vůle povinné osoby uzavřít s oprávněnou osobou podle ustanovení § 11a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. smlouvu o bezúplatném převodu náhradního pozemku v situaci, kdy tento pozemek sice není vhodný k vydání oprávněné osobě v celé své výměře, ale jeho převoditelnost je dána k části oddělené geometrickým plánem, jenž se stává nedílnou součástí rozsudku. 

(Bez anotace) Náhrada škody, Ručení, § 2914 o. z., § 2021 odst. 1 o. z.

Ve smyslu ustanovení § 2021 odst. 1 o. z. nemusí věřitel písemně vyzvat dlužníka ke splnění dluhu zejména tehdy, není-li známa dlužníkova adresa, nebo dlužník není schopen fyzicky výzvu převzít ze zdravotních důvodů, anebo tehdy nebude-li mít doručení výzvy žádné účinky, jelikož dlužník není schopen plnit závazky, dlužníkův závazek není platný podle § 2019 odst. 2 o. z. nebo dluh zanikl pro nemožnost plnění podle § 2026 odst. 2 o. z. Absenci výzvy neospravedlňuje pouhá domněnka věřitele, že dlužník není ochoten plnit svůj dluh. 

(Bez anotace) Likvidace dědictví, Zástavní právo (o. z.), § 175v odst. 1, 2 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

Pohledávka zástavního věřitele za třetími osobami zajištěná zástavním právem na majetku zůstavitele se při nařízené likvidaci dědictví uspokojuje bez ohledu na její splatnost. 

(Bez anotace) Započtení pohledávky, Ručení, § 1982 odst. 1 o. z., § 1984 odst. 1 o. z., § 2018 o. z., § 2023 o. z., § 2024 o. z.

Ručitel nemůže započíst vůči věřiteli pohledávku, kterou má za tímto věřitelem dlužník.