Zmírnění křivd; restituce; pozemkový úřad; pozemní komunikace; veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury; církev; náboženská společnost; vyvlastnění; věcné břemeno; územně plánovací dokumentace; zásady územního rozvoje, § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb., § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., § 170 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., § 3 odst. 1, 2 zákona č. 184/2006 Sb.

Rozhodujícím hlediskem pro posouzení, kdy je ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb. pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci, nutné právo k části pozemku vyvlastnit (formou odnětí vlastnického práva) a kdy postačí zřízení věcného břemene, je okolnost, zda restituent by mohl k této části pozemku dotčené takovou stavbou po jejím vydání realizovat své vlastnické právo, či nikoliv. 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; zánik pojištění; náležitosti výzvy k úhradě pojistného; informační povinnost pojistitele; vlastník vozidla, § 12 odst. 1 písm. e) zák. č. 168/1999 Sb.

Jestliže pojistitel upomenul pojistníka o úhradu dlužného pojistného z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaniká pojištění marným uplynutím lhůty uvedené v upomínce bez zřetele k tomu, zda pojistitel splnil povinnost informovat o upomínce vlastníka vozidla coby osobu odlišnou od pojistníka; případné právo vlastníka vozidla na náhradu škody způsobené porušením informační povinnosti tím není dotčeno. 

Konkurs, zahraniční úpadkové řízení, osvobození od soudních poplatků, § 10 zák. č. 91/2012 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb.

Má-li rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) obdobné účinky jako prohlášení konkursu na majetek dlužníka českým soudem, zkoumá soud ve vztahu k takovému účastníku řízení předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.) stejně, jako kdyby šlo o účastníka řízení, na jehož majetek prohlásil konkurs český soud. 

Přestavek; nabytí vlastnictví; stavba na cizím pozemku, § 3059 věta druhá zák. č. 89/2012 Sb., § 1087 zák. č. 89/2012 Sb.

1. Ustanovení § 3059 věta druhá o. z. rozšiřuje institut přestavku (§ 1087) o. z. i na stavby zřízené před 1. 1. 2014; podmínky pro nabytí vlastnického práva přestavkem se v takovém případě posoudí podle § 1087 o. z. 2. Institut přestavku lze aplikovat jen u trvalých staveb zřizovaných stavebníkem zčásti na cizím pozemku v přesvědčení (dobré víře), že zřizuje stavbu na vlastním pozemku. 

Dobývací prostor; hornická činnost; těžba; nerosty; cizí pozemek; povolení; smlouva, § 20 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., § 27 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb.

Osoba, které byl stanoven dobývací prostor (§ 27 odst. 1 horního zákona), nemůže těžit nerosty na cizím pozemku, jestliže jí nesvědčí i soukromoprávní titul, umožňující užívání tohoto pozemku k hornické činnosti. 

Dědictví; uvolněný dědický podíl; přirůstání, § 1504 zák. č. 89/2012 Sb., § 1505 zák. č. 89/2012 Sb., § 1500 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1494 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

V incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Životní pojištění; příjemce pojistného plnění; dědic; stát; odúmrť, § 51 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 462 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 13. 06. 2012, § 25 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

Za dědice pojištěného ve smyslu ustanovení § 51 odst. 3 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (ve znění do 31. 12. 2013), se nepovažuje stát, kterému dědictví po pojištěném připadlo jako odúmrť podle ustanovení § 462 obč. zák. Pojistné plnění ze smlouvy o životním pojištění uzavřené pojištěným (zůstavitelem) není předmětem dědického řízení a stát na ně z titulu odúmrti nemá právo, nebyl-li určen jako obmyšlený. 

Incidenční spor; konkurs; vylučovací žaloba; excidanční žaloba; společenství vlastníků jednotek; správa domu a pozemku, § 1189 zákona č. 89/2012 Sb., § 1196 zákona č. 89/2012 Sb., § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 19 zákona č. 328/1991 Sb.

Sepsal-li správce konkursní podstaty do konkursní podstaty dlužníka jako věc v právním smyslu společné části domu a pozemku, je společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě aktivně legitimováno k podání vylučovací žaloby ohledně takové „věci“. 

Odměna likvidátora; náhrada hotových výdajů likvidátora, vyhláška č. 479/2000 Sb., nařízení vlády 351/2013 Sb.

Likvidátorovi jmenovanému soudem do funkce v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2013 se stanoví výše jeho odměny a náhrada hotových výdajů podle vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, bez ohledu na to, kdy likvidace skončila, a kdy soud o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora rozhoduje (tedy i v případě, kdy likvidace skončila a soud o těchto nárocích rozhoduje po 1. 1. 2014). 

Soudní poplatky, incidenční spor; zdravotní pojišťovna; osvobození od soudních poplatků, § 11 zák. č. 549/1991 Sb.

V incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.