Dlužník; zúžení společného jmění manželů; výlučné vlastnictví; odporovatelnost, § 42a zák. č. 40/1964 Sb., § 143a odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., § 145 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Věřitel je za podmínek uvedených v ustanovení § 42a obč. zák. oprávněn odporovat nejen právním úkonům, které učinil dlužník, ale i právním úkonům manžela dlužníka, týkajícím se majetku, který manžel dlužníka nabyl na základě dohody o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění do svého výlučného vlastnictví, a to za předpokladu, že věřitel měl právo uspokojit se (také) z majetku patřícího do společného jmění dlužníka a jeho manžela. 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé; rodinná terapie; přípustnost odvolání, § 474 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., § 202 odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb.

Uloží-li soud rodičům povinnost účastnit se mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání či rodinné terapie, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie podle § 474 odst. 1 z. ř. s., jde o rozhodnutí, jímž se upravuje řízení, a proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné. 

Slovenský rozhodčí soud; uznání a výkon rozhodnutí; platnost rozhodčího nálezu, čl. 5 odst. 2 písm. b) předpisu č. 74/1959 Sb., čl. 23 písm. e) vyhlášky č. 209/1993 Sb., čl. 30 vyhlášky č. 15/1988 Sb., § 13 zák. č. 216/1994 Sb.

Vydal-li rozhodčí nález rozhodčí soud zřízený podle § 12 zákona č. 244/2002 Zbierky zákonov SR, nelze pouze na základě skutečnosti, že nejde o stálý rozhodčí soud ve smyslu § 13 zákona o rozhodčím řízení, odepřít výkon takového rozhodčího nálezu pro rozpor s veřejným pořádkem. 

Excindační žaloba; procesní nástupnictví; exekuce; vyloučení věcí; právní nástupce, § 107a zák. č. 99/1963 Sb., § 36 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb., § 267 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. (ve znění účinném do 30. 6. 2015)

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda v řízení o vyloučení věcí z exekuce podle ustanovení § 267 o. s. ř. může založit procesní nástupnictví smlouva o postoupení pohledávky či až pravomocné rozhodnutí soudního exekutora o vstupu právního nástupce do exekučního řízení na místo původní oprávněné. 

Exekuce; exekuční titul; uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, § 37 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb.

Rozhodčí nález, jejž podle čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 74/1959 Sb.), smluvní stát vykoná podle předpisů o řízení, jež platí na jeho území, nelze vykonat v exekučním řízení, pakliže nebylo ve vztahu k němu ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 exekučního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013, vydáno rozhodnutí o jeho uznání. 

Přistoupení k závazku; smlouva o dílo; budoucí závazek, § 533 zák. č. 40/1964 Sb.

Podle § 533 věty první obč. zák. lze přistoupit též k závazku, který ještě neexistuje a má vzniknout teprve v budoucnu. Okamžik přistoupení k budoucímu závazku (tj. okamžik, kdy se přistoupivší osoba stává dlužníkem) je pak totožný s okamžikem, kdy závazek vznikne. 

Ustanovení zástupce; narušení nezbytné důvěry, § 20 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., § 30 zák. č. 99/1963 Sb.

Účastník, jemuž byl soudem ustanoven advokát a jenž svým následným chováním vůči tomuto zástupci způsobil, že došlo k narušení nezbytné důvěry ve smyslu § 20 odst. 2 zákona o advokacii, nemá právo na ustanovení dalšího zástupce soudem. 

Délka řízení; povolení k trvalému pobytu, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

Na řízení o udělení povolení k trvalému pobytu se nevztahuje čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Známý věřitel; postupník; postupitel; vymáhání pohledávky, § 430 zák. č. 182/2006 Sb., § 530 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 526 zák. č. 40/1964 Sb.

Jestliže postoupení pohledávky bylo oznámeno nebo prokázáno dlužníkovi (§ 526 obč. zák.), pak, s věřitelem dlužníka, který pohledávku vůči dlužníku postoupením nabyl a má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je insolvenční soud povinen zacházet jako se „známým“ věřitelem ve smyslu § 430 insolvenčního zákona i v době, po kterou byl k vymáhání postoupeného nároku povolán (na základě žádosti věřitele - postupníka) postupitel (původní tuzemský věřitel) [svým jménem na účet postupníka]. 

Družstvo; členská schůze; usnesení; neplatnost; zpětvzetí návrhu; uplynutí lhůty, § 259 zák. č. 89/2012 Sb., § 663 odst. 1 a 2 zák. č. 90/2012 Sb., § 96 zák. č. 99/1963 Sb., § 91 zák. č. 292/2013 Sb.

I. Po uplynutí lhůt upravených v § 663 odst. 1 z. o. k. a § 259 o. z. nelze úspěšně podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze a, nebyla-li napadena všechna usnesení členské schůze, nelze ani rozšířit okruh usnesení, ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti.