Ochranné známky; průmyslové vlastnictví; výklad unijního práva, § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb., § 4 odst. 3 zák. č. 221/2006 Sb., článek 10 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES

Oprávněná osoba se může domáhat podle § 4 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb. nároků uvedených v § 4 odst. 1 téhož zákona i proti osobě, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajímá trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami, a to za podmínek, které Soudní dvůr Evropské unie uvedl v rozsudku ze dne 12. 7. 2011, L’Oréal a další (C-324/09,EU:C:2011:474), a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na online tržišti. 

Dědictví; zůstavitel; zavrženíhodné chování; závěť, § 469 zák. č. 40/1964 Sb.

O zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy může jít pouze v případě jednání, jímž se dědic snaží vyvolat uspořádání dědické posloupnosti v rozporu s vůlí zůstavitele. 

Pracovní poměr; národní expert vyslaný do instituce Evropské unie; jiná důležitá osobní překážka v práci; náhrada výdajů; náhrada zvýšených životních nákladů, § 172 - 181 zák. č. 262/2006 Sb., § 199 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., § 3 nařízení vlády č. 62/1994 Sb.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost pracovní volno za účelem vyslání národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie, přísluší zaměstnanci po dobu přidělení od zaměstnavatele jen náhrada mzdy nebo platu; toto plnění nelze modifikovat a přiznávat jiné náhrady v závislosti na tom, jaké náhrady a v jakém rozsahu orgán či instituce, do níž je zaměstnanec přidělen, na základě svých předpisů poskytuje. 

Smlouva o úvěru, náležitosti smlouvy, RPSN; § 6 odst. 1 a § 8 zák. č. 145/2010Sb.

Věřitel splní informační povinnost stanovenou v § 6 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb. a konkretizovanou v příloze č. 3 k tomuto zákonu, uvede-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru úplně a správně všechny údaje vyžadované zákonem. 

Odpovědnost státu za škodu, nesprávný úřední postup, porodní asistentka, domácí porod; § 13 zák. č. 82/1998 Sb.; čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; čl. 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS

Státní orgány se nezajišťováním péče porodních asistentek u domácího porodu nedopouštějí nesprávného úředního postupu, ani tímto jednáním neporušují unijní právo, neboť z českých právních předpisů, z článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ani z článku 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS neplyne povinnost státu zajistit těhotným ženám péči porodní asistentky v domácím prostředí. 

0bnova řízení, nemajetková újma, odpovědnost státu, délka řízení; § 13 a § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

Při posouzení přiměřenosti délky řízení se nepřihlíží k délce řízení o povolení obnovy. 

Rozhodčí řízení, neplatnost rozhodčího nálezu, incidenční spor, promlčení pohledávky, § 112 zák č. 40/1964 Sb.; § 14 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.; § 16 zák. č. 216/1994 Sb.; § 31 zák. č. 216/1994 Sb.; § 33 a § 34 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

Dokud insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí. 

Směnka; novace; převzetí dluhu; směnečný dlužník, čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Sb., § 531 zák. č. 89/2012 Sb.

Převzetí dluhu ze směnky třetí osobou jen na základě smlouvy uzavřené podle ustanovení § 531 odst. 1 obč. zák. není způsobilé přivodit změnu v osobě směnečného dlužníka; zakládá však relativní námitku, jíž se může směnečný dlužník bránit povinnosti směnku zaplatit. 

Promlčení; rozhodčí smlouva; rozhodčí řízení, § 403 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Promlčecí doba přestává běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva je neplatná. 

Dělená pravomoc; stanovy; řešení sporů; pravomoc soudu, § 8 zák. č. 99/1963 Sb.

Dělenou pravomoc podle § 8 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, mohl stanovit pouze zákon, nikoliv stanovy občanského sdružení.