Exekuce; nesplnění povinnosti; pochybení exekutora; nesprávný úřední postup; odpovědnost státu za škodu, § 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 82/1998 Sb., § 4 zák. č. 82/1998 Sb., § 46 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.

Neprovede-li soudní exekutor v rozporu s § 46 odst. 4 exekučního řádu výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému, jde o nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., za který stát odpovídá. 

Zajištěný věřitel; výtěžek zpeněžení; zajištění; zástavní právo; přihláška pohledávky, § 167 odst. 1 věta druhá IZ

Pro pořadí uspokojení více zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení téhož zajištění je ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. 12. 2013) rozhodující skutečná doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, bez zřetele k tomu, že zajištěná pohledávka některého z nich byla předtím přezkoumána a zjištěna s uvedením chybného údaje o pozdější době vzniku zajištění v přihlášce pohledávky. 

Směnka; převod; právní vztah; právní jistota; náhrada škody; promlčení; občanský zákoník; obchodní zákoník, čl. I. § 38 zák. č. 191/1950 Sb., čl. I. § 45 zák. č. 191/1950 Sb., § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 zák. č. 40/1964 Sb.

Promlčení práva na náhradu škody, která měla dle tvrzení žalobce (jako směnečného rukojmího) vzniknout tím, že majitel směnky cizí ji nepředložil příjemci k placení (čl. I. § 38 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb.) a neinformoval žalobce o odepřeném zaplacení (čl. I. § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 191/1950 Sb.), se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. 

Bankovní záruka, § 35 odst. 2 zák. 40/1964 Sb., § 313 zák. č. 513/1991 Sb., § 317 zák. č. 513/1991 Sb., § 319 zák. č. 513/1991 Sb., § 322 zák. č. 513/1991 Sb.

V záruční listině (§ 313 zákona č. 513/1991 Sb.) může banka stanovit, že bankovní záruka zanikne v důsledku "vrácení originálu záruční listiny". K zániku bankovní záruky tímto způsobem nedojde (jen) tím, že se originál záruční listiny dostane do dispoziční sféry banky, nýbrž pouze tehdy, stane-li se tak v důsledku projevu vůle osoby oprávněné z bankovní záruky (beneficienta) záruční listinu vrátit. 

Zdravotní pojišťovna; regresní nárok; poškozený; nezletilý; náležitý dohled; újma na zdraví, § 55 zák. č. 48/1997 Sb., § 450 zák. č. 40/1964 Sb.

Rodič dítěte poškozeného na zdraví je osobou povinnou nahradit zdravotní pojišťovně náklady vynaložené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění na léčení dítěte, jestliže újmu na jeho zdraví zavinil porušením povinnosti náležitého dohledu nad dítětem. Zdravotní pojišťovně nárok nenáleží v rozsahu, v němž se na újmě na zdraví podílelo počínání samotného dítěte (bez ohledu na to, zda zaviněné či nikoliv). Možné dopady uložení povinnosti k náhradě těchto nákladů rodiči do rodinného rozpočtu tuto povinnost rodiče nevylučují, mohou však být zvažovány z hlediska případného přiměřeného snížení výše náhrady soudem, a to zejména s přihlédnutím k okolnostem případu, k osobním a majetkovým poměrům povinné osoby i k poměrům zdravotní pojišťovny (analogické použití tzv. moderačního práva soudu podle § 450 obč. zák.). 

Subjektivní promlčecí doba; náhrada újmy na zdraví; ustálení zdravotního stavu; duševní omezení poškozeného; poškození mozku, § 106 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 445 zák. č. 40/1964 Sb., § 113 zák. č. 40/1964 Sb.

Bez splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 113 obč. zák. nelze posouvat počátek subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku na náhradu újmy na zdraví s poukazem na omezené duševní schopnosti poškozeného v neprospěch odpovědné osoby. 

Cestovní smlouva; ubytování; odpovědnost za škodu; vnesené věci; cestovní kancelář, § 852i odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 852j odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 433 odst. 1 zák č. 40/1964 Sb.

Cestovní kancelář, která v rámci zájezdu poskytla ubytovací služby prostřednictvím subdodavatele, odpovídá svému zákazníku za škodu způsobenou na věcech vnesených do hotelového pokoje v době konání zájezdu podle § 433 odst. 1 obč. zák. 

Rozhodce; rozhodčí řízení; jmenování předsedajícího, § 9 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

Lhůta ke jmenování předsedajícího rozhodce podle § 9 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) počíná běžet od jmenování druhého rozhodce. 

Exekuce; bezúspěšné uplatňování práva; pohledávka; exekuční příkaz; dlužník; povinný, § 138 o. s. ř., § 313 odst. 3 o. s. ř., § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.

Uplatňuje-li povinný jako žalobce v soudním řízení pohledávku poté, kdy byla postižena exekučním příkazem o přikázání této pohledávky a exekuční příkaz byl doručen dlužníkovi povinného, jde do výše, v jaké byla pohledávka postižena, o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva odůvodňující nepřiznání osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. 

Ukončení pracovního poměru; výpověď; jmenování; odvolání z vedoucího pracovního místa, § 73a odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb.

Zaměstnavatel nemůže dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 73a odst. 2 věty druhé zák. práce na základě fikce výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa nebo který se tohoto místa vzdal, jestliže se s ním při jeho jmenování na vedoucí pracovní místo nebo při uzavření dohody o možnosti odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa dohodl na tom, že v případě odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa zaměstnancem jej zařadí na práci, kterou zaměstnanec vykonával před svým jmenováním nebo zařazením na vedoucí pracovní místo.