Státní zastupitelství; odpovědnost státu za škodu; adhezní řízení; poškozený; náhrada škody; náhrada nemajetkové újmy, čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., § 16a odst. 4 zákona č. 283/1993 Sb.

Jestliže státní zastupitelství nerozhoduje o právu konkrétní osoby a ani jeho postupem nemůže být do jejího práva zasaženo, nemůže být jeho rozhodnutím či postupem založen odpovědnostní vztah mezi státem a touto osobou ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny a zákona č. 82/1998 Sb. To platí i za situace, kdy by vzhledem k právní úpravě adhezního řízení mohlo být soudem (v trestním řízení) rozhodnuto o nárocích této osoby jako poškozeného. 

Jednatel; obchodní korporace; zrušení společnosti; likvidace společnosti; opatrovník; přerušení řízení; neplatnost usnesení valné hromady; odvolání jednatele, § 198 z. o. k. , § 165 o. z., § 1 odst. 2 z. ř. s., § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., § 165 odst. 1 o. z.

Soud může společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 1 o. z., nemá-li společnost žádného jednatele či zanikla-li funkce některému z více jednatelů a zbývající jednatelé nejsou z důvodu zániku funkce některého z nich schopni plnit své funkce, valná hromada nezvolila ve lhůtě podle § 198 odst. 1 z. o. k. nového jednatele a současně nebyl podán návrh na jmenování chybějícího jednatele soudem, popř. takovému návrhu nebylo vyhověno. 

Smlouva o dílo, § 261 Obch. Zák., § 562 Obch. Zák., § 649 Obč. Zák.

Písemná dohoda stran smlouvy o dílo, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261 obch. zák., se řídí obchodním zákoníkem, směřuje ke zhoršení právního postavení objednatele, který není podnikatelem, jestliže se strany současně nedohodly, že ke včasnému oznámení vad díla postačí, oznámí-li objednatel vady díla zhotoviteli v záruční době (§ 562 odst. 2 obch., zák., § 649 obč. zák.). Taková dohoda je neplatná, což znamená, že právní vztah stran ze smlouvy o dílo se jako celek řídí občanským zákoníkem (ve znění účinném do 31. 12. 2013). 

Pravděpodobný výdělek; invalidní důchod; náhrada za ztrátu na výdělku, § 447 odst. 3 Obč. Zák.

Výše náhrady žáka nebo studenta za ztrátu na výdělku po ukončení přípravy na budoucí povolání se stanoví rozdílem mezi pravděpodobným výdělkem, kterého by dosahoval, nebýt poškození zdraví, a invalidním důchodem, a to i po dobu, kdy nepobíral invalidní důchod jen proto, že o něj požádal později, než mu nárok vznikl. 

Zvlášť chráněný živočich; náhrada škody, § 8 odst. 2 zák. č. 115/2000 Sb., § 10 odst. 4 zák. č. 115/2000 Sb., § 244 odst. 1 o. s. ř.

Žaloba o náhradu škody podle § 10 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je žalobou na plnění ze soukromoprávního vztahu, která se projedná podle části třetí občanského soudního řádu. Příslušný orgán v rámci posouzení žádosti poškozeného podle § 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb. nevydává správní rozhodnutí ve formálním ani materiálním smyslu. Žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody u příslušného orgánu má charakter předběžného uplatnění nároku věřitele u dlužníka. 

Odpovědnost advokáta; náhrada škody; nájem bytu; zálohy; řádné vyúčtování; poplatek z prodlení; splatnost; § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 697 Obč. Zák.

Dluží-li nájemce bytu pronajímateli splatné zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, vzniká mu nárok na poplatek z prodlení z těchto dlužných záloh za dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny, popřípadě kdy měl žalobce provést jejich vyúčtování. Zaplacení samotných záloh se pronajímatel po datu, kdy mělo dojít k vyúčtování, již domáhat nemůže, ale do té doby vzniklý nárok na poplatek z prodlení z těchto záloh mu nezaniká. 

Evropský exekuční titul; potvrzení; zastavení řízení, § 353 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky

Potvrzení evropského exekučního titulu ani jeho oprava či zrušení nejsou rozhodnutími, proti nimž by byl přípustný opravný prostředek. 

Nekalá soutěž; duševní vlastnictví; ochranná známka, § 44 odst. 1 Obch. Zák.

Jestliže soutěžitel neopodstatněně oznámí provozovateli komunikačního kanálu na internetu (provozovateli sítě Facebook), že jiný soutěžitel mající profil v síti Facebook porušuje jeho práva z duševního vlastnictví, dopouští se tím nekalosoutěžního jednání. 

Oprávněný z věcného břemene; zánik věcného břemene; věcné břemeno; spoluvlastnictví nemovitosti; náhrada za zrušení věcného břemene, § 151p odst. 3 Obč. Zák., § 1299 odst. 2 o. z., § 151n odst. 1 Obč. Zák., § 1257 odst. 1 o. z.

Stal-li se oprávněný z osobního věcného břemene za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, spoluvlastníkem zatížené nemovitosti, věcné břemeno tím nezaniklo. 

Telekomunikační vedení; věcné břemeno; veřejnoprávní omezení; vlastnické právo; vznik věcného břemene, § 12 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb.

Jestliže organizace spojů neprojednala s vlastníky nebo uživateli dotčených nemovitostí stavbu telekomunikačního vedení, ani je na ni neupozornila, nemohlo jí platně vzniknout oprávnění takové telekomunikační vedení zřídit ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zák. č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.