(Bez anotace) Smlouva kupní, § 2106 o. z.

Dodá-li prodávající kupujícímu předmět koupě dříve, než byl povinen, nemůže kupující v období mezi okamžikem poskytnutí předčasného plnění a původně sjednané doby určené pro odevzdání věci postupovat podle § 2106 o. z. 

Ochrana osobnosti; ochrana podobizny; rozšiřování podobizny; zpravodajská licence; sociální síť; Facebook, § 81 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 82 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 85 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 89 zák. č. 89/2012 Sb., § 90 zák. č. 89/2012 Sb.

U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence; vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby. 

Dobrověrné nabyvatelství; dar; výměnek; úplatný převod vlastnického práva, § 984 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2707 zák. č. 89/2012 Sb., § 2055 o. z.

Je-li v souvislosti s darovací smlouvou uzavřena smlouva o výměnku, posuzuje se pro účel předpokládaný § 984 odst. 1 o. z. darovací smlouva zpravidla jako smlouva úplatná. 

Exekuční řízení; uspokojení věřitele; rozhodčí nález; rozhodce, § 336b odst. 4 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Exekuční soud (soudní exekutor) je z moci úřední (aniž by to namítl povinný, oprávněný nebo další věřitel) oprávněn a povinen přezkoumat, zda exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený některým z přihlášených věřitelů za účelem uspokojení v něm uvedené pohledávky byl vydán osobou, která měla pravomoc k jeho vydání a zda je tento exekuční titul vykonatelný. Jestliže exekuční soud (soudní exekutor) shledá, že exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený přihlášeným věřitelem nebyl vydán osobou, která měla pravomoc k vydání rozhodčího nálezu, případně, že rozhodce vůbec neexistuje, nelze pohledávku z takového exekučního titulu uspokojit. 

Věřitelský výbor; odvolání člena věřitelského výboru, § 59 zák. č. 182/2006 ve znění od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017, § 63 odst. 1, 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1.2016 do 30. 11. 2017, § 74 zák. č. 90/2012 Sb., § 75 zák. č. 90/2012 Sb., § 79 odst. 1, 2 zák. č. 90/2012 Sb., § 81 zák. č. 90/2012 Sb.

Důležitými důvody, pro které může insolvenční soud odvolat člena věřitelského výboru postupem podle § 63 odst. 3 insolvenčního zákona, mohou být i skutečnosti, pro něž tato osoba nebyla způsobilá k volbě do věřitelského výboru, obsažené v § 59 odst. 2 insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Společenství vlastníků jednotek, Zastoupení, § 1209 o. z., § 1221 o. z., § 260 o. z., § 436 o. z.

Ustanovení § 260 o. z., týkající se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, se ve spojení s § 1221 o. z. použije přiměřeně i v poměrech společenství vlastníků. Vlastník jednotky je oprávněn nechat se zastoupit na shromáždění jinou osobou (odlišnou od vlastníka jednotky). 

(Bez anotace) Společenství vlastníků jednotek, § 1189 o. z., § 1194 o. z., § 2903 odst. 2 o. z.

Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 o. z. 

(Bez anotace) Neplatnost právního úkonu, Způsobilost k právním úkonům, Družstvo, Vydržení, Vady řízení, § 38 odst. 2 obč. zák.

Při posuzování, zda je určitý právní úkon učiněný osobou s duševní poruchou neplatný, je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti případu tak, aby se případný závěr o neplatnosti právního úkonu nedostal do rozporu s účelem ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. (tj. aby nevedl k poškození osoby s duševní poruchou, jejíž ochraně má uvedené ustanovení sloužit), a současně aby nevedl k nepřiměřenému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře. 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, Přerušení řízení, Incidenční spory, § 110 o. s. ř.

Incidenční řízení o žalobě na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky v insolvenčním řízení zpravidla nelze přerušit podle ustanovení § 110 o. s. ř. 

(Bez anotace) Společné jmění manželů, § 739, § 757 o. z.

Jestliže manželé uzavřou dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů výslovně pro účely řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu § 757 o. z. a k rozvodu manželství tímto způsobem nedojde, dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů nenabývá účinnosti; mezi manžely platí majetkový režim, jako by daná dohoda nebyla uzavřena.