JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze (1992 až 1997). V letech 1996 až 1998 pracoval postupně ve třech advokátních kancelářích se sídlem v Praze, specializovaných na obchodněprávní agendu. V roce 1998 nastoupil jako justiční čekatel ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci. Jako soudce obchodního úseku se věnoval především sporům s cizím prvkem, agendě obchodních korporací a obchodního rejstříku, sporům o nároky plynoucí z průmyslového vlastnictví, sporům z nekalé soutěže a sporům vyvolaným konkursem a vyrovnáním.

Od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Jako člen soudního oddělení 29, resp. od roku 2017 soudního oddělení 27, se specializuje zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

V rámci tzv. dalšího vzdělávání soudců absolvoval desítky seminářů, konferencí, kursů a dalších vzdělávacích akcí převážně z oblasti civilního práva a práva Evropské unie, konaných v České republice i v zahraničí (např. na Europäische Rechtsakademie, Trier, Německo, Escuela Judicial, Madrid, Španělsko, University of Oxford, Lady Margaret Hall, Oxford, Spojené Království či Institut Européen d’Administration Publique, Luxemburg).

Hovoří plynně anglicky (zkouška CAE, jazyková úroveň C1), na základní úrovni ovládá ruštinu.

Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a Vnitřní soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektorem Justiční Akademie a externím pedagogem Justiční akademie Slovenské republiky. Spolupracuje s Českou advokátní komorou a s Notářskou komorou České republiky jako odborný lektor; podílí se na vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů a na vzdělávání notářů, notářských koncipientů a notářských kandidátů. Externě spolupracuje na vybraných vzdělávacích aktivitách s Právnickou fakultou University Karlovy v Praze i s Právnickou fakultou Masarykovy university v Brně. Je členem oborové rady studijního programu „obchodní právo“ Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Přednáší mezinárodní právo soukromé a právo obchodních korporací pro řadu institucí v České republice i v zahraničí.

Je zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky a zkušebním komisařem České advokátní komory pro advokátní zkoušky.

Jako člen ad hoc legislativních komisí při Ministerstvu spravedlnosti se podílí na tvorbě právních předpisů z oblasti práva obchodních korporací a ostatních právnických osob a z oblasti civilního procesního práva.

Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací.

Je ženatý, má dva dospělé syny.