Nejlepší judikát za poslední dva roky

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se problematikou šikanózních insolvenčních návrhů získalo na červnových Karlovarských právnických dnech ocenění „Pocta judikátu“. Toto ocenění se uděluje zpravidla takovým rozhodnutím, která svou vysokou kvalitou přispívají k výkladu a řešení právně obtížných otázek. Volba je výsledkem ankety mezi odbornou právnickou veřejností. Nutno podotknout, že citované rozhodnutí obdrželo cenu právem.

Jednou ze zásad insolvenčního řízení je, aby žádný z jeho účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. Pokud podává návrh na zahájení insolvenčního řízení dlužníkův věřitel, měl by si být jistý opodstatněním svých tvrzení. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 8 Tdo 1352/2014 ze dne 26. února 2015), které získalo na citované odborné právnické konferenci ocenění za nejlepší judikát posledních dvou let, je totiž možné trestně stíhat věřitele, pokud podá tzv. šikanózní insolvenční návrh. Jde o takový návrh na zahájení insolvence, který obsahuje vědomě nepravdivé, lživé nebo smyšlené informace. V takovém případě pak věřiteli hrozí odsouzení za trestný čin vydírání a pomluvy. Až jedno procento podaných insolvenčních návrhů je přitom šikanózních, což představuje stovky případů ročně.

Podle citovaného rozhodnutí je možné podání takového insolvenčního návrhu, kterým chce jedna osoba donutit druhou k neopodstatněnému plnění, kvalifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy ve smyslu znaků skutkové podstaty trestného činu vydírání. Současně se také osoba podávající takový návrh dopouští trestného činu pomluvy. Pachatel totiž v tomto případě používá nepravdivé informace za tím účelem, aby byly zveřejněny prostřednictvím veřejné počítačové sítě v insolvenčním rejstříku a byly tak neomezeně veřejně přístupné. Tímto jednáním však sleduje své vlastní zájmy a snaží se poškodit osobu, na kterou návrh podává, a donutit ji jednat určitým způsobem, aniž by dotčená osoba byla skutečně v úpadku.

Nejvyšší soud svým rozhodnutím dal jasně najevo, že není možné tolerovat podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, jež sledují jiný než v zákoně stanovený účel, tedy řešení dlužníkova úpadku. S uvedeným závěrem lze jednoznačně souhlasit. Podání šikanózního insolvenčního návrhu může mít pro domnělého úpadce dalekosáhlé následky. Zpravidla vede k poškození dobrého jména, pověsti nebo vytvoření zdání o nesolventnosti a obchodní nezodpovědnosti zpravidla poctivých podnikatelů, kterým ve skutečnosti žádný úpadek nehrozí. Vedle soukromoprávní náhrady újmy tak osoby, které podají takový insolvenční návrh, riskují i trestněprávní postih.

Zdroj:
Daňové a právní aktuality

8. 9. 2016

Úvodní fotografie: Členové senátu číslo 8 ve složení JUDr. Milada Šámalová (předsedkyně senátu), JUDr. Věra Kůrková a JUDr. Jan Bláha