Nejvyšší soud ČR k osobnímu doručování výpovědi a odmítnutí jejího převzetí zaměstnancem

Webové stránky www.epravo.cz se zaměřily na osobní doručení výpovědi v souvislosti s případem projednávaným Nejvyšším soudem. Jednalo se o případ pod sp. zn. 21 Cdo 2928/2014, ve kterém byla zaměstnanci dána výpověď z pracovního poměru, kterou odmítl zaměstnanec převzít. Takové jednání odůvodnil tím, že se nejprve chtěl seznámit s důvody, které vedly k této výpovědi. Zaměstnanec byl seznámen s důsledky odmítnutí převzetí výpovědi, ačkoliv takové poučení není podmínkou. Doručující zaměstnankyně o odmítnutí učinila písemný záznam ve výpovědi.
Podle zákoníku práce nestačí seznámení s obsahem listiny tím, že zaměstnavatel umožní pouze nahlédnutí do písemnosti, ale musí být do rukou zaměstnance předána písemnost s podpisem jednající osoby. Současně nemůže zaměstnanec převzetí písemnosti podmínit seznámením s jejím obsahem. V případě, že zaměstnanec odmítne převzít listinu, nastává fikce doručení. Zaměstnavatel musí být připraven na situaci, že zaměstnanec odmítne listinu převzít a musí vyhotovit písemný záznam, kde doručovatel, případně svědci potvrdí, že došlo k odmítnutí převzetí.

ve výše uvedeném případě, zaměstnavatel poučil zaměstnance o následcích odmítnutí převzetí výpovědi a byl vyhotoven o tomto odmítnutí písemný záznam. Závěr Nejvyššího soudu, že účinky doručení výpovědi z pracovního poměru nastaly okamžikem jejího odmítnutí, je správný.

Celý článek naleznete zde:
http://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-cr-k-osobnimu-dorucovani-vypovedi-a-odmitnuti-jejiho-prevzeti-zamestnancem-100684.html