Nový web vyčíslí odškodnění za zranění

Na webu datanu.cz vzniká velká databáze rozsudků, které odškodňují oběti dopravních nehod. Soudcům pomůže rozhodovat, veřejnost může srovnávat.

Kolik stojí bolest vytrpěná kvůli těžkému zranění při autonehodě? A jaká částka je adekvátní třeba v případě, že oběť měla do budoucna velké plány, ale zranění je zmařilo? Jak se liší výše odškodnění přiznaná soudem oproti tomu, co poškozený žádal? Novým zdrojem informací je databáze, kterou spustily
Nejvyšší soud a Centrum dopravního výzkumu. „Webová aplikace obětem dopravních nehod může pomocí kalkulátoru poskytnout odborný odhad výše odškodnění za újmu na zdraví, ale slouží i ke sjednocování judikatury,“ říká Ondřej Valach z Centra dopravního výzkumu v Brně. Dá se tak předvídat, jak vysoké odškodnění soudy poškozeným přiznají.

* Kolik rozsudků o odškodňování obětí dopravních nehod už v databázi je?

Zatím kolem čtyř set a stále přibývají.
Nejvyšší soud vyžaduje od soudů nižších instancí další a další rozsudky, které se do aplikace nahrávají. Obsahují však citlivé údaje, takže vše musí být nejdříve anonymizováno. Proto pracovníci Nejvyššího soudu přepisují základní údaje z rozsudků do takzvaného formuláře. Uživateli se pak zobrazí stejný formulář, do nějž zadá hledané údaje, a aplikace mu vyfiltruje, co ho zajímá.

* Podle jakých kritérií vyhledává?

Můžete vyhledávat podle čísla spisu, podle typu zranění či období, kdy k nehodám došlo nebo kdy je řešil soud, podle věku či pohlaví poškozeného. Stačí si vybrat z nabídky v příslušné kolonce nebo napsat do fulltextu tu část lidského těla, která vás zajímá – třeba hlava, krční páteř nebo břicho. Aplikace vyfiltruje všechny rozsudky podle zadaných kritérií a klíčových slov.

* Zkoušela jsem to, ale po zadání konkrétních podrobných údajů se mi žádný rozsudek nezobrazil.

Je možné, že rozsudek, který by odpovídal vašim kritériím, v aplikaci ještě zadaný není. Doplňují se postupně. Zpracování rozsudků pro účely aplikace je časově velice náročné, navíc dochází i k prodlevám, než
Nejvyšší soud rozhodnutí získá. Každý den ale přibývají další.

* Jaké rozsudky tam vlastně jsou? Ještě před pěti lety se totiž rozhodovalo podle starého občanského zákoníku, dnes máme nový, podle nějž se odškodňuje jinak.

V aplikaci jsou rozsudky, které spadaly do období do konce roku 2013, kdy platil ještě starý občanský zákoník, a postupně se doplňují rozhodnutí podle nového občanského zákoníku. Rozsudků v databázi bude nyní přibývat ještě velké množství. Až se doplní, pak už se jejich počet bude zvyšovat jen podle toho, kolik jich bude během daného roku, tedy jen o ty, které budou právě rozhodnuty.

* Dozvíme se tedy, k jaké nehodě, kdy a jak došlo, jaké byly následky, kdo je viník, jaké odškodnění u jakého soudu oběť žádala, a co nakonec takzvaně vysoudila. Oběť nehody s tím může porovnávat svůj případ. Jak funguje kalkulátor?

Slouží pro předběžný výpočet výše odškodnění za bolest při zranění a pro výpočet odškodnění za ztížení společenského uplatnění, na které by měl mít podle nového občanského zákoníku nárok. Odškodnění za bolest se počítá podle metodiky
Nejvyššího soudu, typy zranění mají svou bodovou škálu. Ztížení společenského uplatnění znamená překážku k lepší budoucnosti. Třeba aktivní fotbalista nebo běžec, který měl při dopravní nehodě těžce zraněné dolní končetiny, už v těchto činnostech nemůže pokračovat. To je ztížení společenského uplatnění, za které je od viníka nehody odškodněn, a to cestou vyjádření stupně či procenta obtíží, jimiž poškozený trpí při jednotlivých životních činnostech. Právě tady se může podpůrně uplatnit kalkulátor, který se zjednodušeně podobá tomu, který pro své výpočty užívají soudní znalci.

* O odškodnění rozhodují soudci, kteří se díky aplikaci mohou podívat, jak obdobné případy soudili jejich kolegové jinde v republice.

Ano. Od doby, kdy máme nový občanský zákoník, už soudce není striktně vázán tabulkami a různým bodovým hodnocením. Dnes je to více na individuálním posouzení a uvážení soudce, který se řídí doporučující metodikou
Nejvyššího soudu. Mohou se podívat, jak se v obdobném případu rozhodovalo třeba na Okresním soudě v Kroměříži a jak se rozhodovalo ve stejné věci například na Okresním soudě v Pardubicích, tudíž by neměly vznikat velké rozdíly v rozhodování stejné věci různými soudci. Tím se judikatura sjednocuje, což je vlastně důvod, proč s námi Nejvyšší soud tuto databázi vytvořil.


* Mnohé spory o výši odškodnění však nekončí trestním, respektive adhezním řízením. I sami soudci odkazují poškozeného v některých jeho nárocích k občanskoprávnímu procesu. Propojuje databáze jeden případ v jeho různých úrovních a trestní část s civilněprávní? Jinak řečeno, dozvíme se o jednom případu kompletní informaci?

Je to provázané. Když si vyfiltrujete rozsudek z trestního řízení, tak pokud s ním souvisí ještě občanskoprávní řízení, je tam na daný rozsudek ve stejné věci odkaz. A už při samotném filtrování je možné zadat, že chcete rozsudky, které jsou řešeny jak v trestním, tak potom i v občanskoprávním řízení. A také je uvedeno, jakou částku poškozený v rámci toho kterého řízení nárokoval a jaká mu byla nakonec přidělena.

* Do aplikace lze vstoupit jen po registraci. Jaký je zájem?

Za první měsíc máme tisíc zaregistrovaných uživatelů a dvanáct tisíc zobrazení. Denně mimo víkendů si v aplikaci aktivně vyhledává sto uživatelů. To, že se používá hlavně v rámci pracovního týdne, svědčí o tom, že ji využívají soudci a advokáti. Z jejich reakcí víme, že ji hodnotí jako dobrý nástroj, který jim usnadní a zkvalitní rozhodovací praxi. Databáze je doporučující nezávazný materiál, který ukazuje, co se v soudní praxi považuje za adekvátní odškodnění. Vyhledávací kritéria v aplikaci si navíc naspecifikovali sami soudci, takže informace, které se vyfiltrují, plně korespondují s tím, co pro rozhodování aktuálního případu potřebují.

* Proč vlastně tento projekt vznikl? V čem je jeho smysl pro Centrum dopravního výzkumu?

Údaje o výši odškodnění potřebujeme, když každý rok počítáme výši celospolečenských ztrát z dopravní nehodovosti. Vyčíslíme, kolik stojí jeden usmrcený, jeden těžce zraněný a jeden lehce zraněný, a kolik stojí průměrná dopravní nehoda s hmotnou škodou. Tím se vyjádří, kolik celkem stojí dopravní nehody stát a společnost včetně pojišťoven nebo i toho, kolik zaplatí viník.

* K čemu se pak tyto výpočty používají?

Jsou důležité například pro porovnání nákladů a výnosů v případě, kdy se v nějakém místě častých dopravních nehod plánuje nové dopravně bezpečnostní opatření. Spočítáme výši celospolečenských ztrát, přirovnáváme údaj k nákladovosti dopravně inženýrského opatření a můžeme říct, nakolik je nové řešení přínosné a efektivní.

* Jaké další údaje k těmto výpočtům potřebujete?

Naše metodika je založená na kalkulaci přímých a nepřímých nákladů. K přímým patří náklady na zdravotní péči, hasiče, policii, práci soudů a správních úřadů i náklady pojišťoven. Nepřímé lze vyčíslit až v dalším časovém horizontu a jsou to ztráty na produkci, sociální výdaje a právě náhrady škody a nemajetkové újmy, které stanovují soudy.

* Takže nová aplikace je pro vás užitečná tím, že můžete tyto údaje získat z jediné databáze?

Ano, protože dříve, když jsme potřebovali vyčíslit tuto položku, museli jsme obeslat všechny okresní a krajské soudy, které se zabývají trestními a občanskoprávními řízeními v oblasti dopravních nehod, analyzovat všechny tyto rozsudky a teprve pak spočítat průměrnou výši odškodnění při dopravní nehodě s usmrcením, s těžkým zraněním a lehkým zraněním. V případě těžkého zranění nám šlo o vyčíslení bolestného a odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

* Centrum dopravního výzkumu teprve nedávno zveřejnilo, kolik stály dopravní nehody v roce 2016. Proč je tak velké zpoždění?

Celospolečenské ztráty vyčíslujeme vždy jednou ročně za předchozí rok. Letos budeme vyhodnocovat rok 2017, ale až v říjnu, protože předpokládáme, že teprve v říjnu budou k dispozici všechny rozsudky za rok 2017. Čekáme tedy na rozsudky, ale i na další nákladové položky, třeba na náklady na hasičský záchranný sbor nebo zdravotní péči. Česká asociace pojišťoven nám poskytuje údaje, kolik bylo vyplaceno z povinného ručení na dopravní nehody. Všechna tato data jsou k dispozici až v druhé polovině následujícího roku.

* Jak počítáte náklady třeba na soudce nebo úředníky, kteří rozhodují ve správním řízení?

Do výpočtu zahrnujeme osobní náklady soudců a úředníků, tedy jejich mzdy i to, jak dlouho se případu věnovali. Vycházíme z dat Českého statistického úřadu, který uvádí průměrné výše hodinové mzdy. Tu přepočítáme na délku práce na jednom případu a vyjde nám finanční náročnost soudce, který případ rozhodoval. I tady vyhodnocujeme podle toho, zda jde o dopravní nehodu s usmrcením, s těžkým nebo lehkým zranění a v případě přestupkových řízení o hmotné škody.

* Spočítali jste, že celkové ztráty z dopravních nehod v roce 2016 činily téměř 70 miliard korun. To je jako roční rozpočet Prahy nebo peníze, které má letos na své výdaje ministerstvo vnitra. Ztráty se rok od roku zvyšují skokově. Jak to vysvětlujete?

Ještě lze doplnit, že výše ztrát z dopravní nehodovosti na rok 2016 odpovídá také 1,5 procenta HDP. Pokud jde o nárůst, největší skok je vidět mezi lety 2014 a 2015. Ten je ale dán jenom tím, že jsme provedli aktualizaci metodiky výpočtu. Navázali jsme spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů a díky tomu zpřesnili náklady na hmotné škody a náklady hrazené nemocničním zařízením.

Profil Ondřej Valach (35) vystudoval obor veřejná správa a regionální rozvoj na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje jako výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu v Brně (CDV). Specializuje se na vývoj metodik hodnocení negativních externalit dopravy, především celospolečenských ztrát z dopravní nehodovosti, věnuje se tvorbě regionálních strategií bezpečnosti a hodnocení jejich plnění. Za CDV se podílel na vzniku databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví ve spolupráci s 
Nejvyšším soudem (datanu. cz). Je autorem vědeckých článků v odborných periodikách.


Zdroj:
Mladá fronta DNES

15. 3. 2018