Změna soudního systému v ČR

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr spravedlnosti zvažuje zrušení okresních soudů. Ty by se mohly stát pobočkami soudů krajských. Snahou Roberta Pelikána je snížit zatížení některých soudů a sjednotit délku řízení ve všech regionech.

redaktor
--------------------
Pro soudní systém je charakteristické nerovnoměrné zatížení a s tím spojená délka řízení. Co soud například v Ústí nad Labem rozhoduje v řádech měsíců, rozhodnou jinde v řádech týdnů.

redaktor /citace: Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu/
--------------------
"Reorganizace musí začít u soudů prvního stupně, které jsou z hlediska velikosti a zatížení nevyrovnané. Existují okresní soudy s počtem přesahujícím 80 soudců. Konkrétně Městský soud v Brně má 83 soudců, ale i soudy se 6 soudci, jako Okresní soud Prachatice."

redaktor
--------------------
K podobnému rušení menších soudů docházelo v minulosti i v jiných státech Evropy. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala ale tyto úvahy odmítá.

Roman FIALA, místopředseda Nejvyššího soudu
--------------------
Okresní soudy jsou tou opravdu nejdůležitější a základní složkou justice. Systém, který je, funguje velmi dlouho a lidé jsou na něj zvyklí. Proto bych vždycky chtěl slyšet velmi vážné argumenty pro to, aby se něco měnilo. Když se něco má měnit jako systém, jako organizace, měli bychom vědět, ne jestli to vypadá lépe, když se to změní, ale proč to je.

redaktor
--------------------
Soudní systém přitom nekopíruje přesně územně správní uspořádání České republiky. V Pardubicích a Liberci krajské soudy neexistují a uvažuje se o jejich vzniku.

redaktor /citace: Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu/
--------------------
"Obdobné ad hoc budování nových krajských soudů, byť odpovídající stávajícímu správnímu uspořádání, není ideálním řešením, protože přinese nekoncepční zásahy do soudní soustavy."

redaktor
--------------------
Podle Šámala představují tyto změny nekoncepční řešení. To nejen že neodstraní systémové potíže české justice, ale naopak může vést k jejímu dalšímu prohloubení.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
A hostem našeho vysílání je teď Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý večer.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý večer z Plzně.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zastánce rušení okresních soudů. Proč je ale rušit plošně? Proč nezrušit jenom ty nevytížené a neposílit ty, které naopak nestíhají?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, otázka nezní, jestli rušit, nebo, nebo nerušit. Jde spíš o to vlastně, aby soudní soustava, která samozřejmě musí z jiných dobrých důvodů být robustní, pevná, tak aby měla vnitřní flexibilitu a vnitřní mobilitu. A tomuto stávající uspořádání neodpovídá, protože těch 85 okresních soudů, každá z nich, každý z nich, samostatná jednotka vlastně neumožňuje to, co, to, co je potřeba občas. To znamená reagovat na společenskou situaci, na uspořádání země, na její vývoj ekonomický, politický, demografický, sociální, tak aby ta soustava prostě byla v rovnováze, aby každý její článek poskytoval úplně stejnou službu jako ten, jako ten jiný. To je asi podstatné a k tomu ta myšlenka, jestli ten současný stav tomu odpovídá. Neodpovídá, to říkám jasně, nefunguje. Je tady velká nerovnováha daná nejenom velikostí těch soudů, ale právě tou nemožností, nemožností přinést tu největší efektivitu, kterou ten systém dokáže všude.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak by to tedy fungovalo po zrušení okresních soudů? Mluví se o tom, že ty bývalé okresní soudy by zůstaly pobočkami soudů krajských. Co by tedy měly na starosti, jak by se ta agenda rozdělila?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já si myslím, že musíme se bavit o tom, že dnešní soustava organizačně je čtyřčlánková. Máme tedy okresní, máme krajské, máme vrchní soudy, máme nejvyšší soudy. Ale procesně máme soudy prvního stupně, soudy odvolací a Nejvyšší soud sjednocovací. Takže teď jde o to, aby tohle se dostalo jaksi do symetrie. To znamená, abychom přestali pojmenovávat ty sousedy geograficky, to, co vlastně ústava říká, okresní, krajské, ale abychom jim prostě začali říkat soudy prvního stupně nebo soudy nalézací a soudy odvolací. A z toho vlastně vyplývá i ta odpověď. Ten dnešní krajský soud se vším tím, co je pod tím, by vlastně byl tím prvostupňovým soudem. A to jaksi vnitřní uspořádání, ta vnitřní dělba činnosti už by nebyla tak jaksi rigidně stanovena zákonem právě proto, aby umožňovala alokaci všech těch zdrojů potřebných personálních právě na ty agendy, které to nejvíc potřebují, protože...

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že některé ty krajské soudy by měly svoje pobočky z těch bývalých okresních soudů a někde by se naopak zrušily tam, kde by nebyly potřeba?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak jsou to velké detaily, ale přesto si dovolím naznačit, myslím si, že většina okresních soudů nebo těch pracovišť prostě by pracovala jako doposud, jenom v tom smyslu by byla asi učiněna změna, že by ta základní dělba činností byla o něco výš. To znamená, že by tím, řekněme, tím adresátem všech těch žalob a toho byl ten krajský soud a prostřednictvím nějakých samozřejmě přesně stanovených mechanismů by došlo k distribuci té agendy na všechna ta pracoviště, která jsou k tomu uspořádána v rámci celého toho kraje.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán zvažuje i to, že by si soudy občas mezi sebou půjčovaly soudce. Dovedete vysvětlit, jak by to vůbec fungovalo, a jestli by na to soudci vůbec přistoupili?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ale tak podívejte, zase půjčování soudců, ty instituty zákon o soudech a soudcích upravuje, jedná se o dočasné přidělení soudce k jinému soudu, ve výjimečných případech i proti jeho souhlasu. Ale tady jde, tady jde o to, že to, co jinak, znovu říkám, z dobrých důvodů je pevné, to znamená, že soudy mají jasnou zákonem danou soustavu, že příslušnost soudů věcná, místní je také stanovena zákonem, že soudce z hlediska záruky o nezávislosti je nepřeložitelný bez svého souhlasu zásadně k jinému soudu. To je všechno v pořádku, ale zároveň nesmí to bránit tomu, aby soudnictví bylo efektivní v celé té ploše. To znamená, jestliže ta, ta pevnost nebo prostě ty záruky nezávislosti tady nejsou kvůli soudcům, to musíme se na to podívat trošku, trošku jinak. Soudci musí být připraveni pro to, aby pracovali tam, kde ten soudní systém je potřebuje. Tam, kde je agenda.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že by měli být připraveni na to se třeba častěji stěhovat?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já myslím, že nejde o stěhování, ale prostě jde o to, že chci-li být soudcem, tak asi nemůžu, nemůžu si myslet, že ten můj soud, k němuž jsem, řekněme, po jmenování přidělen, že zkrátka bude v té vedlejší ulici a že nikdo nemůže přijít a říct: Pane soudce, bylo by dobré třeba, kdybyste jel na druhý konec města nebo do vedlejšího okresního města, třeba, třeba 30, 40 kilometrů, protože tam je zapotřebí, abyste soudil. Víte, ono je paradoxní, například v Plzni jsou 3 okresní soudy, v Praze je 12 soudů, 10 obvodních, 2 okresní, v Brně jsou 2 a přitom mezi těmi soudy vlastně nemůžete s těmi soudci, nemůžete tomu soudci říci: Teď půjdeš pracovat na Prahu 7 nebo na Prahu 10, přestože často i ty soudy, těch více soudů sídlí v jedné budově, ale ta nepřeložitelnost soudce je tak tvrdě, rigidně zákonem upravena, že prostě tohle to nejde a já si myslím, že to je proti rozumu.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta myšlenka rušení okresních soudů má taky svoje kritiky. Jedním z nich je i místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Pojďme si ho teď poslechnout.

Roman FIALA, místopředseda Nejvyššího soudu
--------------------
Je potřeba si nejdřív říct, co děláme, jakou máme práci a potom si teprve rozdat krumpáče a lopaty. Toto přirovnání bych připojil k tomu, že práce v justici znamená procesní předpis, to znamená, musíme nejdřív mít jasné procesní předpisy a chceme-li měnit organizaci justice, tak nové procesní předpisy. Domnívám se, že už dávno měly být. A na základě nových procesních předpisů potom rozdělit práci mezi jednotlivé soudy, mezi jednotlivé stupně soudů a rozhodnout se, kterou práci budou v tom základním prvním stupni dělat okresní soudy, kterou práci budou dělat krajské soudy v prvním stupni, dnes dělají také agendu v prvním stupni krajské soudy, významnou trestnou činnost soudí v prvním stupni krajské soudy, insolvenční věci soudí krajské soudy jako první. A potom je možné, když se vrátím k té úvaze, poté, co si rozdělíme práci procesními předpisy, říct, jak uspořádat, jak rozdat ty krumpáče a lopaty, tedy jak rozdělit soudní systém tak, aby byl optimálně nastavený, ale nejenom z hlediska funkčnosti toho systému, ale aby byl příznivý a vlídný k občanům tohoto státu.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Baxo, Roman Fiala mluví o tom, že je třeba nejdřív stanovit nové procesní předpisy a rozdělit práci, kterou by jednotlivé soudy měly vykonávat. Jak dlouhý je to proces, jak dlouho vůbec potrvá, než dojde k nějaké změně?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak jistě, ty krumpáče a lopaty, jak říká pan místopředseda, to jsou také důležité nástroje, zejména pro práci v justici, ale ono je to všechno vlastně dohromady. Soudní reorganizace není všelékem sama o sobě. Já to jenom, já tady jenom opakovaně říkám, že jde o to odstranit nerovnováhu, protože jestliže občan si nemůže vybrat svůj soud, tak těžko může se smířit s tím, že mezi jednotlivými okresy jsou třeba až šestinásobné rozdíly v délce řízení. To prostě to je, to je neúnosné. A tohle je cesta, jedna z cest k tomu, samozřejmě procesní předpisy, které stanoví pak dělbu činnosti, které soudy, podle jakých kritérií budou ty věci projednávat s tím, s tím také, také souvisí. Jistě s tím také souvisí elektronizace justice, struktura soudního personálu, vůbec vzorová struktura soudu a tak dále. Ale musí se s tím něco dělat. Víte, on ministr Pelikán možná se teď tím začal aktuálně zabývat, ale protože jsme se na něj jako předsedové nejvyšších soudů obrátili. My o tom mluvíme už mnoho let, mnoho let. Můžeme samozřejmě se smířit s tím, že tak, jak to je, to zůstane a nebudeme dělat nic. To je jedna možnost, prostě řekneme lidem: No, máte smůlu, že bydlíte tady a že pracujete tady a že ten váš soud je zrovna nevýkonný.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že ta změna, to je asi ještě záležitost několika let, předpokládám?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jistě, jistě že analýzy stavu, prostě ta, všechna ta kritéria, víte, tohle to, není to žádný český nápad nebo vynález. Tohle je trend, který je v Evropě docela zřetelný a i země, které jsou bohatší a mohou si do justice dovolit dávat větší prostředky, tohle dělají. A...

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Já vám děkuji za váš čas.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Rádo se stalo, dobrou noc.

Rozhovor naleznete zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/316281381900522/


23. 5. 2016