Právní základ zpracování na základě uvedených právních titulů je obsažen v těchto právních předpisech1:
- zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a
- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

-----------------------------------------------
1 ve znění pozdějších předpisů