A. Zpracování osobních údajů související se zajišťováním chodu NS


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 


Nejvyšší soud (dále též „NS“) zpracovává osobní údaje v souvislosti se zajišťováním chodu soudu po stránce organizační, hospodářské, materiální a finanční.

Účel zpracování:
Osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s výkonem státní správy NS, která je svěřena předsedovi NS, a při zajišťování provozu soudu a dalších činností souvisejících s výkonem státní správy NS ředitelem správy soudu (předseda NS si může vyhradit věc, kterou rozhoduje přímo). Za účelem zajištění řádného hospodářského a finančního chodu NS a plnění povinností organizační složky státu jsou zpracovávány osobní údaje fyzických osob v souvislosti s uzavíráním smluv, s výkonem práv a povinností NS podle uzavřených smluv, se správou majetku a vymáháním pohledávek, jakož i plněním povinností veřejného zadavatele ve vztahu k zadávání veřejných zakázek (např. zveřejňování osobních údajů v elektronických nástrojích) a povinnosti uveřejňování smluv, jejíž stranou je NS, v registru smluv.

Právní tituly:
Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právní základ zpracování na základě uvedených právních titulů je obsažen v těchto právních předpisech>>>

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Příjemci těchto osobních údajů mohou být s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti orgány veřejné moci (jiné justiční orgány, správní orgány a orgány činné v trestním řízení) a veřejnost, která získává informace z veřejného registru smluv nebo profilu zadavatele v národním elektronickém nástroji (NEN).

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných NS vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je upravena v kancelářském a spisovém řádu Nejvyššího soudu a jeho příloze č. 7 – spisový a skartační plán a vnitřními předpisy NS.

V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná? 
Vaše osobní údaje v souvislosti se zajišťováním chodu NS získáváme nejen od Vás, ale také z informačních systémů NS a veřejně dostupných zdrojů (například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a registr ekonomických subjektů).