A. Zpracování osobních údajů v rámci soudní pravomoci NS v civilních věcech (s výjimkou insolvenčních věcí)


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?  
Nejvyšší soud (dále též „NS“) zpracovává osobní údaje při rozhodování
a) o mimořádných opravných prostředcích v občanském soudním řízení,
b) o místní příslušnosti,
c) o místní příslušnosti ve věcech uznání a výkonu cizozemských soudních rozhodnutí,
d) o uznávání cizích rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není, a ve věcech určení (zjištění nebo popření) otcovství.

Účel zpracování:
Projednání podaných mimořádných opravných prostředků či jiných návrhů v rámci působnosti NS, učinění procesních úkonů v rámci příslušných řízení, vydání a vyhlášení rozsudků či jiných rozhodnutí v těchto věcech na úřední desce NS.

Právní tituly:
Splnění právní povinnosti a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR a výkon soudních pravomocí Nejvyššího soudu podle čl. 9 odst. 2 písm. f) a čl. 10 GDPR. Právní základ zpracování osobních údajů na základě uvedených právních titulů je obsažen v těchto právních předpisech >>>


II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?  
Příjemci mohou být v závislosti na konkrétním případě v souladu s občanským soudním řádem a kancelářským a spisovým řádem NS:
a) účastníci řízení a jejich zástupci (na základě plné moci, soudního rozhodnutí nebo zákona), kteří jsou oprávněni nahlédnout do soudního spisu, jakož i třetí osoby (jiné než účastník nebo jeho zástupce), pokud tak rozhodne předseda senátu v souladu se zákonnými podmínkami1,
b) soud, vůči jehož rozhodnutí byl podán mimořádný opravný prostředek, Ústavní soud, veřejnost při vyhlašování rozsudku nebo jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve zkráceném nebo úplném znění na úřední desce,
c) orgány činné v trestním řízení, tj. soud, státní zástupce a policejní orgán,
d) orgány veřejné správy, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti,
e) soudy nebo jiné příslušné zahraniční orgány, které vykonávají úkoly soudnictví nebo jsou legitimovány k výkonu mezinárodní právní pomoci v členských státech EU a státech mimo EU, jakož i mezinárodní organizace v souladu s pravidly mezinárodní justiční spolupráce v civilních věcech.

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?  
Případné předání osobních údajů do států mimo EU a mezinárodních organizací je možné na základě čl. 45, 46 a 48 GDPR, pokud tak stanoví právní předpisy, dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci, nebo mnohostranné mezinárodní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?  
Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných v rámci působnosti Nejvyššího soudu vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je upravena v kancelářském a spisovém řádu Nejvyššího soudu a jeho příloze č. 7 - spisový a skartační plán a vnitřními předpisy Nejvyššího soudu.

V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?  
Vaše osobní údaje získáváme nejen od Vás, ale jste-li účastníkem řízení, také od Vašich zástupců, svědků, znalců a jiných osob zúčastněných na řízení, soudů, proti jejichž rozhodnutí mimořádný opravný prostředek směřuje, Ústavního soudu, orgánů veřejné moci a orgánů činných v trestním řízení.

Dalším zdrojem, ze kterého můžeme získat Vaše osobní údaje pro výkon působnosti NS, jsou informační systémy NS, veřejně dostupné zdroje (například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů), základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel, informační systém cizinců, informační systém evidence občanských průkazů, informační systém evidence cestovních dokladů, informační systém podle zákona upravujícího stavební spoření, informační systém doplňkového penzijního spoření2. Pro výkon působnosti NS využíváme také Vaše osobní údaje z neveřejných rejstříků či evidencí vedených podle zvláštních právních předpisů – Rejstříku zahájených exekucí a aplikace Centrální elektronický platební rozkaz (CEPR).

V rámci mezinárodní justiční spolupráce můžeme získat Vaše osobní údaje od soudů nebo jiných příslušných zahraničních orgánů, které vykonávají úkoly soudnictví nebo jsou legitimovány k výkonu mezinárodní právní pomoci v členských státech EU, státech mimo EU a mezinárodních organizací v souladu s pravidly mezinárodní justiční spolupráce v civilní oblasti.

Z jiných zdrojů získáváme Vaše identifikační, kontaktní a popisné údaje.

-----------------------------------------------


1 § 44 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 175a až § 175g zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.