Právní základ zpracování na základě těchto právních titulů je obsažen v těchto právních předpisech1
· zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
· zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
· zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
· zákon č. 312/2006, o insolvenčních správcích,
· zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
· nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení.


-----------------------------------------------
1 ve znění pozdějších předpisů