B. Zpracování osobních údajů při zajišťování pořádku a bezpečnosti


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 


Nejvyšší soud (dále též „NS“) provozuje stálý kamerový systém v budovách NS v Brně a jejich bezprostředním okolí. Při vstupu do budovy NS jsou justiční stráží do knihy návštěv (softwarové aplikace) zaznamenávány osobní údaje vstupujících cizích osob v rozsahu jméno a příjmení a doplňující informace o vstupu, s výjimkou účastníků veřejného soudního jednání.

Účel zpracování:
Účelem provozování kamerového systému je ochrana majetku NS a spisového materiálu uloženého v budovách NS, jakož i života a zdraví osob v nich se nacházejících, plnění povinností v souvislosti s ochranou utajovaných informací, získání důkazů pro orgány činné v trestním řízení a řešení případných stížností na neoprávněnost nebo nepřiměřenost zásahů příslušníků justiční stráže při zajišťování pořádku v budově.

V případě knihy návštěv je účelem shromažďování osobních údajů následná identifikace osoby v případě mimořádné události související s jejím pobytem v budově NS.
Podrobnější informace ke kamerovému systému a knize návštěv podá bezpečnostní ředitel NS Antonín Uhlíř, tel.: +420 541 593 380, e-mail: antonin.uhlir(zavináč)nsoud.cz.

Právní titul:
Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR. Právní základ zpracování na základě uvedených právních titulů je obsažen v těchto právních předpisech >>>

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Záznamy z kamerového systému jsou přístupné justiční stráži při NS v Brně a mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení, případně orgánům Vězeňské služby, při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu.

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Osobní údaje nejsou v těchto případech zpřístupňovány žádným příjemcům.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Délka uchovávání záznamů z kamer vychází z vnitřních předpisů NS a činí 3 dny, poté jsou automaticky přehrávány novým záznamem. Osobní údaje v knize návštěv jsou uchovávány po dobu 7 pracovních dní a poté jsou z aplikace vymazány.