B. Zpracování osobních údajů v rámci soudní pravomoci NS v insolvenčních věcech


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 
Nejvyšší soud (dále též „NS“) zpracovává osobní údaje při rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v insolvenčních řízení a incidenčních sporech.

Účel zpracování:
Projednání podaných mimořádných opravných prostředků či jiných návrhů v rámci působnosti NS, učinění procesních úkonů v rámci příslušných řízení, vydání a vyhlášení rozsudků či jiných rozhodnutí v těchto věcech na úřední desce NS.

Právní tituly:
Splnění právní povinnosti a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR a výkon soudních pravomocí Nejvyššího soudu podle čl. 9 odst. 2 písm. f) a čl. 10 GDPR. Právní základ zpracování osobních údajů na základě uvedených právních titulů je obsažen v těchto právních předpisech >>>

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Příjemci mohou být v závislosti na konkrétním případě:
a) veřejnost, která může nahlížet do insolvenčního rejstříku, jež je veřejně přístupný on-line; v rejstříku se zveřejňují zpravidla veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech a další informace, o kterých tak stanoví zákon nebo insolvenční soud, pokud insolvenční soud na základě žádosti fyzické osoby nerozhodne o znepřístupnění některých osobních údajů,
b) orgány činné v trestním řízení, tj. soud, státní zástupce a policejní orgán,
c) orgány veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti,
d) soudy a insolvenční správci v rámci spolupráce mezi členskými státy Evropské unie podle přímo použitelného unijního právního předpisu k usnadnění koordinace hlavního, místního a vedlejšího insolvenčního řízení proti témuž dlužníkovi v různých členských státech.
Do elektronického soudního spisu vedeného na NS jsou oprávněni nahlédnout účastníci řízení a jejich zástupci (na základě plné moci, soudního rozhodnutí nebo zákona), stejně jako třetí osoby (jiné než účastník nebo jeho zástupce), pokud tak rozhodne předseda senátu v souladu se zákonnými podmínkami.

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Případné předání osobních údajů do států mimo EU a mezinárodních organizací je možné na základě čl. 45, 46 a 48 GDPR, pokud tak stanoví právní předpis, dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci, nebo mnohostranné mezinárodní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Insolvenční soud po 5 letech od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení řízení, insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka. Dlužník je v tomto případě oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí. Je-li podán opravný prostředek proti takovému pravomocnému rozhodnutí, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku1.

Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná? 
Vaše osobní údaje získáváme nejen od Vás, ale jste-li dlužníkem také od Vašich věřitelů, insolvenčního správce a jiných osob na řízení zúčastněných, žalobce či žalovaného v incidenčních sporech, soudů, proti jejichž rozhodnutí mimořádný opravný prostředek směřuje, orgánů veřejné moci, orgánů činných v trestním řízení a Ústavního soudu.

Dalším zdrojem, ze kterého můžeme získat Vaše osobní údaje pro výkon působnosti NS, jsou informační systémy NS, veřejně dostupné zdroje (například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů), základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel, informační systém cizinců, informační systém evidence občanských průkazů, informační systém evidence cestovních dokladů, informační systém podle zákona upravujícího stavební spoření, informační systém doplňkového penzijního spoření2. Pro výkon působnosti NS využíváme také Vaše osobní údaje z Rejstříku zahájených exekucí.

V rámci mezinárodní spolupráce mezi soudy a insolvenčními správci podle přímo použitelného unijního předpisu3 můžeme od nich získat informace o insolvenčním řízení, které je vedeno proti témuž dlužníkovi v jiném členském státě EU.

Z jiných zdrojů získáváme Vaše identifikační, kontaktní a popisné údaje (údaje vypovídající např. o majetkových poměrech a dalších finančních údajích).


-----------------------------------------------
1 § 425 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
2 § 175a až § 175g zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení