C. Zpracování osobních údajů v rámci soudní pravomoci NS v trestních věcech


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 
Nejvyšší soud (dále též „NS“) zpracovává osobní údaje při
a) rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v trestním řízení,
b) rozhodování o zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu,
c) rozhodování o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení,
d) rozhodování v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních >>>
e) rozhodování o tom, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky,
f) rozhodování, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky soudem jiného než členského státu Evropské unie nebo mezinárodním soudem,
g) vedení pořadníku advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení advokáti ex-offo v trestním řízení.

Účel zpracování:
Projednání podaných mimořádných opravných prostředků či jiných návrhů v rámci působnosti NS a vyhlášení rozsudků či jiných rozhodnutí v těchto věcech na úřední desce NS, a to za účelem zajištění zákonnosti rozhodování soudů, jednotnosti rozhodování a realizace mezinárodní justiční spolupráce v trestní oblasti. Účelem vedení pořadníku advokátů je zajištění rovnoměrného vytížení advokátů při ustanovování obhájcem v případech nutné obhajoby.

Právní tituly:
Splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR a výkon soudních pravomocí NS podle čl. 9 odst. 2 písm. f) a čl. 10 GDPR. Právní základ zpracování osobních údajů na základě uvedených právních titulů je obsažen v těchto právních předpisech >>>

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Příjemci těchto osobních údajů mohou být podle okolností konkrétního případu v souladu s trestním řádem a kancelářským a spisovým řádem NS:
a) obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich zástupci, zmocněnci a zákonní zástupci, jestliže tyto osoby jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jejich způsobilost k právním úkonům omezena, kteří jsou oprávněni nahlédnout do soudního spisu, jakož i jiné osoby se souhlasem předsedy senátu, pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv; to neplatí pro spisy s osobními údaji utajovaného svědka,
b) znalec, který je pověřen k podání znaleckého posudku, a tlumočník, který je přibrán k podání tlumočnického úkonu,
c) orgány činné v trestním řízení, tj. soudy, státní zástupci a policejní orgány a jiné státní orgány, které mají právo nahlížet do spisů nebo si je zapůjčovat v souladu se zvláštními právními předpisy, např. orgán sociálně-právní ochrany dětí v řízení proti mladistvým, probační úředník, Ministerstvo spravedlnosti při posuzování žádosti oběti trestného činu o peněžitou pomoc,
d) soud, vůči jehož rozhodnutí byl podán mimořádný opravný prostředek, Ústavní soud, veřejnost při vyhlašování rozsudku nebo jiného rozhodnutí NS ve zkráceném nebo úplném znění na úřední desce,
e) soudy nebo jiné příslušné zahraniční orgány, které vykonávají úkoly soudnictví nebo jsou legitimovány k výkonu mezinárodní právní pomoci v členských státech EU a státech mimo EU, jakož i mezinárodní organizace v souladu s pravidly mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.
Požádá-li poškozený, svědek, zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec či důvěrník o ochranu osobních údajů podle zákona o obětech trestných činů, NS zajišťuje, aby z celého spisového materiálu při nahlížení do spisu nebyly zjistitelné údaje o jejich bydlišti, doručovací adrese, místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání a dále o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného či svědka.

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Případné předání osobních údajů do států mimo EU a mezinárodních organizací je možné na základě čl. 45, 46 a 48 GDPR, pokud tak stanoví právní předpisy, dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci, nebo mnohostranné mezinárodní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných NS vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je upravena v kancelářském a spisovém řádu Nejvyššího soudu a jeho příloze č. 7 – spisový a skartační plán a vnitřními předpisy Nejvyššího soudu.

V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná? 
Jste-li osobou, proti níž se řízení vede, nezískáváme Vaše osobní údaje pouze od Vás, ale můžeme je podle okolností konkrétního případu také získat od Vašeho zákonného zástupce, obhájce, poškozeného, zúčastněné osoby, osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy, orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení proti mladistvým, probačního úředníka, svědka, znalce a tlumočníka, soudu, proti jejichž rozhodnutí mimořádný opravný prostředek směřuje, orgánů veřejné moci, orgánů činných v trestním řízení a Ústavního soudu.

Dalším zdrojem, ze kterého můžeme získat Vaše osobní údaje pro výkon působnosti NS, jsou informační systémy NS, veřejně dostupné zdroje (například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů), základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel, informační systém cizinců, informační systém evidence občanských průkazů, informační systém evidence cestovních dokladů, informační systém podle zákona upravujícího stavební spoření, informační systém doplňkového penzijního spoření1. Pro výkon působnosti NS využíváme také Vaše osobní údaje z neveřejných rejstříků či evidencí vedených podle zvláštních právních předpisů – Rejstříku trestů, Centrální evidence vězněných osob (CEVO), Centrální evidence stíhaných osob (CESO) a Informačního systému evidence přestupků (ISEP).

Pro potřeby trestního řízení se orgánům činným v trestním řízení vydává opis z evidence rejstříku trestů na jejich žádost.

Z jiných zdrojů získáváme Vaše identifikační, kontaktní a popisné údaje.


-----------------------------------------------
1 § 175a až § 175g zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.