C. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 


Nejvyšší soud (dále též „NS“) je povinen poskytovat žadatelům informace vztahující se k jeho působnosti.

Účel zpracování:
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení žádosti o poskytnutí informací, tj. poskytnutí informací žadateli, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, nebo vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Právní titul:
Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 10 GDPR. Právní základ zpracování na základě uvedených právních titulů je obsažen v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Příjemci těchto osobních údajů mohou být s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti žadatelé a orgány veřejné moci (jiné justiční orgány a správní orgány).

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných NS vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je upravena v kancelářském a spisovém řádu Nejvyššího soudu a jeho příloze č. 7 – spisový a skartační plán.

V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná? 
Vaše osobní údaje v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací získáváme nejen od Vás, ale také z informačního systému Nejvyššího soudu („ISNS“). Z ISNS získáváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, pokud je neobsahuje již Vaše žádost o informaci.