D. Zpracování osobních údajů při vyřizování stížností právnických a fyzických osob podle zákona o soudech a soudcích


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 


Předseda Nejvyššího soudu (dále též „NS“) vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na průtahy v řízení, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedou senátu, soudci, asistenty soudců a dalšími zaměstnanci působícími u NS nebo předsedou vrchního soudu; pokud nerozhodne o postoupení takové stížnosti místopředsedovi NS. Ve vztahu k jiným soudním osobám vyřizuje tyto stížnosti na základě písemného pověření místopředseda NS.

Účel zpracování:
Účelem zpracování osobních údajů fyzických osob je vyřízení těchto stížností a zajištění nápravy zjištěných nedostatků.

Právní titul:
Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Právní základ zpracování je obsažen v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Příjemci těchto osobních údajů mohou být s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti orgány veřejné moci (jiné justiční orgány, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, veřejný ochránce práv a orgány činné v trestním řízení).

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány  
Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných NS vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je upravena v kancelářském a spisovém řádu Nejvyššího soudu a jeho příloze č. 7 – spisový a skartační plán.

V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná? 
Vaše osobní údaje nezískáváme pouze od Vás, ale také od orgánů veřejné moci (soudy a státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti České republiky a ostatní ministerstva nebo úřady, Úřad vlády České republiky, veřejný ochránce práv, správní orgány a orgány činné v trestním řízení) a informačních systémů NS. Z těchto zdrojů získáváme identifikační, kontaktní a popisné údaje.