D. Zpracování osobních údajů související s výkonem soudních pravomocí NS


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 
Nejvyšší soud (dále též „NS“) zpracovává osobní údaje v souvislosti
a) s vydáváním stanovisek k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu a vydáváním Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ve které se v zájmu jednotného rozhodování soudů uveřejňují stanoviska NS zaujatá kolegii nebo plénem a vybraná rozhodnutí NS a ostatních soudů,
b) se zveřejňováním rozhodnutí všech senátů NS a stanovisek zaujatých k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu na webových stránkách NS.

Účel zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovávány podle písm. a) v souvislosti se sledováním a vyhodnocováním pravomocných rozhodnutí soudů za účelem sjednocování rozhodování soudů a tím zajišťování zákonnosti rozhodování, a podle písm. b) v souvislosti s vytvářením pseudonymizovaných verzí rozsudků a jiných rozhodnutí, které jsou zveřejňovány na webových stránkách NS za účelem umožnění kontroly soudního rozhodování, zvýšení jeho transparentnosti a sjednocování rozhodovací praxe soudů.

Právní tituly:
Splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR a výkon soudních pravomocí Nejvyššího soudu podle čl. 9 odst. 2 písm. f) a čl. 10 GDPR.

Právní základ zpracování na základě těchto právních titulů je obsažen v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 47 jednacího řádu Nejvyššího soudu. Pravidla pseudonymizace zveřejňovaných rozhodnutí NS a další podrobnosti stanoví organizační a kancelářský řád Nejvyššího soudu a Směrnice č. 1/2018 - Pseudonymizace rozhodnutí Nejvyššího soudu při jejich uveřejňování a poskytování.

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Osobní údaje nejsou zpřístupňovány žádným příjemcům.

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných NS vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je upravena v kancelářském a spisovém řádu Nejvyššího soudu a jeho příloze č. 7 – spisový a skartační plán a vnitřními předpisy Nejvyššího soudu.