E. Zpracování osobních údajů v oblasti střetu zájmů


I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 
Nejvyšší soud (dále též „NS“) v souvislosti s vedením zvláštní evidence oznámení soudců o osobním zájmu, činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR zpracovává osobní údaje soudců, podnikajících i nepodnikajících fyzických osob, které jsou zaměstnavatelem, dlužníkem, věřitelem nebo zdrojem příjmů soudců, jakož i fyzických osob, které sdělují skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v těchto oznámeních soudců.

Účel:
Přijímání a evidence oznámení o osobním zájmu, činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR, uchovávání a dohlížení nad úplností údajů v těchto oznámeních soudců.

Právní titul:
Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR. Právní základ zpracování na základě těchto právních titulů je obsažen v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 
Do písemného registru oznámení soudců nelze nahlížet a získávat z něj údaje. Údaje se neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Z registru oznámení jsou v rozsahu potřebném pro výkon své působnosti oprávněny získávat informace
a) orgány příslušné k projednání přestupků podle tohoto zákona,
b) soudy a orgány činné v trestním řízení, nebo
c) zpravodajské služby České republiky.

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

IV. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu výkonu funkce soudce a dále 5 let od ukončení výkonu funkce soudce, a to v souladu se zákonem o střetu zájmů.

V. Z jakých jiných zdrojů získáváme Vaše osobní údaje a o jaké kategorie osobních údajů se jedná? 
Osobní údaje nezískáváme jen od Vás, ale je-li to nezbytné také od jiných správců údajů (Ministerstvo spravedlnosti) a dále z registrů a informačních systémů veřejné správy. Z těchto jiných zdrojů se získávají identifikační, kontaktní a popisné údaje.