F. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů NS


I. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
II. Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
III. U jakého orgánu můžete podat podnět týkající se zpracování osobních údajů?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů? 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů při výkonu soudních pravomocí NS můžete jako subjekt údajů uplatnit následující práva stanovená GDPR:
· právo na přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR),
· právo na opravudoplnění Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR),
· právo na výmaz („právo být zapomenut“) – (čl. 17 GDPR), které však nelze uplatnit v případě, že Vaše osobní údaje NS zpracovává pro splnění své právní povinnosti podle právního předpisu České republiky nebo Evropské unie, nebo pro splnění úkolu NS provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR,
· právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), které lze uplatnit v případě, že:
    - popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby NS mohl přesnost osobních údajů ověřit,
    - zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
    - NS již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je jako subjekt údajů pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
· právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR), pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány NS na základě právního titulu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Vaše práva jsou omezena v případě, že jsou splněny podmínky pro uplatnění výjimky podle § 122e zákona o soudech a soudcích1. Tato výjimka je stanovena pro případy, kdy zpracování osobních údajů NS je nezbytné pro zajištění:
a) předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,
b) ochrany nezávislosti soudů a soudců,
c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých, nebo
d) vymáhání soukromoprávních nároků.

V případě uplatnění této výjimky Vás NS o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumí.

II. Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů? 
Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti adresované Nejvyššímu soudu. Vaše žádosti a případné dotazy k jejich uplatnění vyřizuje Mgr. Petr Kavka, tel. č.: +420 541 593 190, e-mail: petr.kavka(zavináč)nsoud.cz.

Žádosti lze podat v písemné formě poštou, elektronicky na adresu: podatelna(zavináč)nsoud.cz, prostřednictvím datové schránky nebo osobně v úředních hodinách na podatelně Nejvyššího soudu (po – pá od 7:30 do 16.00). Po posouzení důvodnosti písemné žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti vyrozuměni o způsobu vyřízení a přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

V ústní formě můžete žádosti podat jen osobně v úředních hodinách po prokázání Vaší totožnosti. Je-li možné žádost vyřídit ihned, je o jejím vyřízení sepsán písemný záznam. V opačném případě se ústní žádost zaznamená a bude vyřízena ve stejné lhůtě jako písemná žádost.

Žádosti se vyřizují bezplatně. Pokud však Vaše žádost, kterou uplatňujete svá práva, bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. opakující se), může Nejvyšší soud
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo učiněním požadovaných úkonů, nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud podáte žádost, jíž budete uplatňovat svá práva ke zpracování osobních údajů, a nebude možné zjistit nebo ověřit Vaši totožnost, odmítne Nejvyšší soud takové žádosti vyhovět.

III. U jakého orgánu můžete podat podnět týkající se zpracování osobních údajů? 
Podněty k prověření souladu postupu Nejvyššího soudu s právními předpisy v oblasti zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem soudních pravomocí můžete podávat orgánu dohledu, jímž je pověřenec pro ochranu osobních údajů Nejvyššího soudu, a to na e-mailovou adresu poverenec(zavináč)nsoud.cz nebo prostřednictvím podatelny Nejvyššího soudu.


-----------------------------------------------
1 zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)