Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání výkazu zisku a ztrát, počtu soudců a zaměstnanců a výši kapitálu, vedenou pod Zin 43/2015

Datum: 07/07/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. června 2015 si Vám dovoluji sdělit následující.
Celkový počet soudců Nejvyššího soudu k 31. prosinci 2014 byl 66. Celkový počet zaměstnanců k tomuto datu byl 209.

K celkové výši vlastního kapitálu Vám však musím sdělit, že přehledy o změnách vlastního kapitálu a peněžních tocích počítají pouze organizace, jejichž příjem (tj. výnosy) ve výkazu zisku a ztrát je vyšší než 80 mil. Kč a aktiva brutto v rozvaze vyšší než 40 mil. Kč (při splnění obou podmínek). Nejvyšší soud tuto podmínku nesplňuje, výnosy z činnosti činí 0,57 mil. Kč. Nicméně si Vám dovoluji sdělit, že aktiva celkem brutto v rozvaze činí u Nejvyššího soudu 416,15 mil. Kč, nejvyšší mírou se tu podílí hmotný a nehmotný majetek, neboť je uveden bez odpisů, za pořizovací cenu.

Přílohou tohoto dopisu zasílám čerpání na požadovaných syntetických účtech 518, 521 a 549 v letech 2013 a 2014.

Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu

Přílohy:
Zin 43-2015 pohyby 2013.pdf Zin 43-2015 pohyby 2014.pdf