Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 25/2016

V případě žádosti o poskytnutí informace ve věci sp. zn. Zin 25/2016 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Nejvyšší soud jako povinný subjekt rozhodl o jejím o částečném odložení podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a podle § 14 odst. 5 písm. c) a zároveň také odkázal na již dříve zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Nejvyšší soud obdržel 18. února 2016 žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona č. 106/1999 Sb., kterou eviduje pod sp. zn. Zin 25/2016. Následně pisatel dne 19. února 2016 tuto žádost o poskytnutí informace prostřednictvím e:mailové zprávy částečně upravil a také doplnil. Na základě této úpravy původního požadavku evidoval Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 25/2016 žádost o zaslání celkem 14ti různých soudních rozhodnutí, vydaných různými soudy v letech 1965 až 2000.

Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace částečně

o d l o ž i l


na základě § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v části, kde pisatel požadoval zaslat soudní rozhodnutí ve věcech 4 To 437/2000, 2 Tz 10/80, 1 Tz 38/65, 4 Tz 9/86, 5 Tz 66/80, 1 To 72/80, 3 To 29/82, 5 Tz 2/87, 4 Tz 74/66, 10 Tz 43/66, 8 Tz 46/67 a 4 Tz 12/69.

Odůvodnění:
Nejvyšší soud bohužel nemá k dispozici úplné znění předmětných rozhodnutí. Informační zákon č. 106/1999 Sb. v § 3 odst. 3 definuje pojem informace jako: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ Pokud Nejvyšší soud takovým obsahem /záznamem/ nedisponuje, nemůže jej tedy ani poskytnout.
V případě požadavku na zaslání rozhodnutí ve věci sp. zn. 4 To 437/2000 bylo možné žádost rovněž odložit podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., neboť jde o rozhodnutí /rozsudek/ Krajského soudu v Českých Budějovicích a tudíž požadovaná informace se nevztahuje k činnosti Nejvyššího soudu.

Pro vyhledání alespoň podstatných částí /avšak ne úplného/ rozhodnutí ve věcech 2 Tz 10/80 (č. 20/1981 Sb. rozh. tr.), 1 Tz 38/65 (č. 45/1965 Sb. roz. tr.) – publikováno pod Tz 38/65, 4 Tz 9/86 (č. 6/1988 Sb. rozh. tr.), 5 Tz 66/80 (č. 21/1981 Sb. rozh. tr.), 1 To 72/80 (č. 52/1981 Sb. rozh. tr.), 3 To 29/82 (č. 21/1983 Sb. rozh. tr.) a 5 Tz 2/87 (č. 7/1988 Sb. rozh. tr.) Vás podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Nejvyšší soud
o d k á z a l n a z v e ř e j n ě n o u i n f o r m a c i.

V závorce za uvedenou spisovou značkou nalezne žadatel konkrétní číslo a ročník Sbírky soudních rozhodnutí, kde jsou podstatné části požadovaných dokumentů přetištěny, přičemž Nejvyšší soud konstatuje, že tato skutečnost je žadateli jistě známa a většinou z těchto údajů již disponoval v okamžiku podání žádosti, neboť tyto odkazy v žádosti sp. zn. Zin 25/2016 sám uvedl.

K rozhodnutím ve věcech sp. zn.: 10 Tz 43/66, 4 Tz 74/66, 8 Tz 46/67, 4 Tz 12/69 nad rámec výše uvedeného Nejvyšší soud sdělil, že je potřeba s žádostí o zaslání uvedených rozhodnutí kontaktovat Národní archiv ČR nebo Slovenský národný archív. Je možné, avšak ne jisté, že budou příslušná rozhodnutí uložena právě tam. Stejně tak je možné, avšak ne jisté, že některá z jmenovaných institucí bude disponovat také úplnými texty rozhodnutí ve věcech 2 Tz 10/80, 1 Tz 38/65 – respektive Tz 38/65, 4 Tz 9/86, 5 Tz 66/80, 1 To 72/80, 3 To 29/82 anebo 5 Tz 2/87.

Nejvyšší soud poskytl žadateli svá rozhodnutí ve věcech 8 Tz 119/99 a 1 Tzn 9/97, která měl k dispozici. Nejprve je však musel na vlastní náklady pro žadatele zanonymizovat.

Závěrem Nejvyšší soud pisateli sdělil, že příprava a sestavení odpovědi na jeho žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 25/2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. vyžadovaly rozsáhlé vyhledávání a tím i zvýšené náklady povinného subjektu. Nejvyšší soud v tomto případě nevyužil možnosti účtovat za takové zvýšené náklady od žadatele o poskytnutí informace zaplacení úhrady. Nicméně, v budoucnu, u další žádosti podobného rozsahu, by bylo možné v souladu s ustanoveními § 17 odst. 1 až 6 zákona č. 106/1999 Sb. takovou úhradu požadovat. Sazebník poplatků pro tyto účely je veřejně přístupný na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz.

Poučení:
Proti způsobu a formě vyřízení žádosti o poskytnutí informace může žadatel podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.