Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tz 15/2015 vedenou pod Zin 52/2015

Datum: 07/31/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 a § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Kopii rozhodnutí není možné zaslat, neboť Nejvyšší soud respektuje svoji praxi ve vztahu k informování veřejnosti o své rozhodovací činnosti, podle které se konkrétní rozhodnutí soudu poskytují třetím osobám až poté, kdy jsou doručeny účastníkům řízení. Den, kdy je konkrétní rozhodnutí doručeno účastníkům řízení, však Nejvyšší soud nemůže ovlivnit, neboť není doručujícím orgánem. Tímto je soud prvního stupně, který v dané věci rozhodoval.
Nejvyšší soud tak šetří práva účastníků soudního řízení dozvědět se výsledek řízení před Nejvyšším soudem jako první tím, že rozhodnutí zveřejňuje v anonymizované podobě až dva měsíce poté, kdy byla věc ze soudu vypravena na soud prvního stupně. V té době se již dá očekávat, že rozhodnutí bylo účastníkům řízení doručeno.
Předmětné rozhodnutí vedené pod sp. zn. 8 Tz 15/2015 tak bude po datu 4. srpna 2015 veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu v anonymizované podobě, a to při dodržení výše uvedené lhůty, neboť rozhodnutí bylo vypraveno ze soudu 4. června 2015. Lze je následně dohledat na stránkách www.nsoud.cz.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.