Odpověď na žádost o poskytnutí informace fyzické osoby vedené pod Zin 44/2015

Datum: 07/14/2015

Nejvyšší soud zcela odmítnul poskytnout informaci fyzické osobě, která ve své žádosti polemizuje s právními názory moci výkonné a moci soudní ve vztahu k předpisům unijního a českého práva týkajících se návykových látek.
V rámci řízení o poskytnutí informací bylo zjištěno, že žadatel polemizuje s rozhodnutími soudů, ve kterých, podle jeho vyjádření, tyto soudy odmítly předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci notifikace zákona o návykových látkách Evropské komisi. Jeho dotaz se také týká rozhodnutí soudů ve věci transpozice předpisů Evropské unie, vztahu národního a evropského práva, povinnosti notifikace národních předpisů členských států Evropské unie Evropské komisi v konkrétních případech a vztahu moci výkonné a soudní při realizaci závazků plynoucích z mezinárodního a evropského práva. Žádost o poskytnutí informace byla zcela odmítnuta, neboť Informační zákon nemůže sloužit jako prostředek, jakým si odborná či laická veřejnost zjišťuje názory Nejvyššího soudu na výše uvedené složité právní otázky.

Nejvyšší soud je soudním orgánem, který své právní názory vyjadřuje v rozhodnutích, a to zejména v rozhodnutích o mimořádných opravných prostředcích. Není orgánem konzultačním či poradenským. Řádná implementace závazků plynoucí z členství v Evropské unii a případná povinnost transpozice také není primárním úkolem moci soudní, neboť moc soudní může o odpovědnosti členského státu, resp. jeho mocí, za porušení práva Evropské unie následně rozhodovat.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.