Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 102/2018

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 18. 7. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 102/2018, prostřednictvím které žádáte:

„Uvedte věškerá řízení v přehledné tabulce, ve formátu xls, či csv, týkající se osoby T. R., vedená u Nejvyššího soudu historicky, dále uvedte veškerá podání a návrhy, které výše uvedená osoba zaslala k Nejvyššímu soudu a popište o jaké podání, žalobu či návrh se obsahově jedná, uvedte identifikacisoud prvního stupně, popř. i druhého stupně, aby bylo možnost identifikovat a překontrolovat konkrétní sp. zn. přidělené ke konkrétním věcem a jednotlivé senáty u Nejvyššího soudu, které všechny věci, týkající se výše uvedené osoby vyřizují a rozhodují o nich.

Dále uvedte datum a čas nápadu k jednotlivým věcem a konkrétním senátům Nejvyššího soudu a datum a čas rozhodnutí, pokud již bylo rozhodnuto v každé konkrétní věci, ke všem jednotlivým věcem.

Důvodem této žádosti je odmítnutí poskytnutí informací , na základě žádosti žadatele ze dne 28.5.2018, předsedou Nejvyššího soudu, tedy jeho svévolným jednáním a svévolným jednáním místopředsedy soudu, který veškerá podání žadatele bez jakéhokoliv zdůvodnění zakládádá po dobu 3 let pod sp.zn.:0 Sm 475/2016.

Dále sdělte, jaký je konkrétní obsah spisu pod sp.zn.:0 Sm 475/2016 a která konkrétní podání, návrhy a žaloby žadatele o informace jsou jeho obsahem.“

Při přípravě podkladů k odpovědi na jednotlivé Vámi položené otázky předmětné žádosti dospěl orgán prvního stupně povinného subjektu k závěru, že poskytnutí některých konkrétních informací, a to „veškerá podání a návrhy, které výše uvedená osoba zaslala k Nejvyššímu soudu a popiště o jaké podání, žalobu či návrh se obsahově jedná“, „datum a čas nápadu k jednotlivým věcem“ a „jaký je konkrétní obsah spisu pod sp. zn. 0 Sm 475/2016 a která konkrétní podání, návrhy a žaloby žadatele o informace jsou jeho obsahem již naplňuje atributy mimořádně rozsáhlého vyhledání informací.

Podle § 17 odst. 1 informačního zákona „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořizováním kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Nejvyšší soud nemá možnosti, jak některé výše specifikované Vámi požadované informace získat jednoduše ze své databáze, například zadáním příslušných podmínek vyhledávání. Konkrétně k poskytnutí těchto přesně vymezených požadovaných informací „veškerá podání a návrhy, které výše uvedená osoba zaslala k Nejvyššímu soudu a popiště o jaké podání, žalobu či návrh se obsahově jedná“ je třeba, aby pověřený pracovník Nejvyššího soudu celkem v 90 spisech, kde figurujete jako žadatel, pisatel anebo účastník řízení, vyhledal text Vašeho podání a následně vepsal do tabulky, o jaké podání se jedná. Přitom je potřeba, aby u elektronických podání otevřel všechna jednotlivá podání v informačním systému Nejvyššího soudu, u listinných pak v listinné podobě shromáždil všechny spisy. U požadavku na „datum a čas nápadu k jednotlivým věcem“ je potřeba, aby pověřený pracovník Nejvyššího soudu osobně vyhledal v celkem 90 spisech, ve kterých figurujete u Nejvyššího soudu jako žadatel, pisatel anebo účastník řízení, údaj o přesném času (hodině a minutě) nápadu. U Vašeho požadavku na „jaký je konkrétní obsah spisu pod sp. zn. 0 Sm 475/2016 a která konkrétní podání, návrhy a žaloby žadatele o informace jsou jeho obsahem“ je pak třeba, aby pověřený pracovník Nejvyššího soudu popsal do tabulky všech 180 jednotlivých Vašich podání, která tento jediný spis obsahuje. Pověřený pracovník Nejvyššího soudu spolupracující na vyřízení Vaší žádosti, bude nucen po níže specifikovanou dobu přerušit, resp. odložit, plnění svých ostatních úkolů a cíleně se věnovat vyhledávání Vámi požadované informace, čímž naplní atributy mimořádně rozsáhlého vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 informačního zákona.

Za účelem vyčíslení předmětné úhrady za poskytnutí informací ve věci žádosti sp. zn. Zin 102/2018 ze dne 18. 7. 2018, byla provedena zkouška na reprezentativním vzorku zpracovávaných spisů, při které bylo zjištěno, že:
Prostudování historicky prvních 10 spisů a následné vypsání všech Vašich podání, jež tyto spisy obsahují, do tabulky, a dále vepsání data a času nápadu (a to buďto dle údaje z e-podatelny a nebo z podacího razítka na listinném podání), trvalo pracovnici Nejvyššího soudu 31 minut.
Prolistování historicky prvních Vašich 10 podání evidovaných v rámci spisu sp. zn. Sm 475/2016 (resp. 0 Sm 475/ 2016) a zapsání údajů z nich do tabulky trvalo pracovnici Nejvyššího soudu 13 minut.

Nejvyšší soud stanovuje výši úhrady za poskytnutí informací podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV. Přímý odkaz na sazebník je zde:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/6E22F16CEC3839DBC1257F6A0055BF00/$file/Sazebn%C3%ADk%20poplatk%C5%AF.pdf

Nejvyšší soud tak výpočtem stanovil úhradu za poskytnutí informací požadovaných ve výše přesně specifikované části Vaší žádosti sp. zn. Zin 102/2018 ze dne 18. 7. 2018 na 1.600,- Kč.
Ostatní požadované informace, kterých se domáháte v rámci žádosti sp. zn. Zin 102/2018 ze dne 18. 7. 2018, jsou poskytnuty viz níže.

Matematické znázornění, jak povinný subjekt požadovanou úhradu podle § 17 odst. 1 informačního zákona vypočítal:

Pověřený pracovník Nejvyššího soudu musí prostudovat 90 předmětných spisů (datum a čas nápadu, podání žadatele), které Nejvyššího soud eviduje pro žadatele.
Doba vyhledání informací v 10 spisech = 31 minut.

9x31 = 279 minut

Dále musí pověřený pracovník prostudovat 180 podání v rámci spisu Sm 475/2016

Doba prostudování 10 podání a zapsání údajů z nich = 13 minut

18 x13 =234

Celkem tedy nad vypracováním odpovědi na Vaše výše uvedené otázky stráví pověřený pracovník Nejvyššího soudu 513 minut.

Zaokrouhlením na celé hodiny směrem dolů (ve prospěch žadatele) jde o 480 minut, tedy osm hodin práce pověřeného pracovníka Nejvyššího soudu.

Podle výše zmíněného sazebníku je úhrada za poskytování informací v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání vyčíslena sazbou 200,- za hodinu.

8x 200 =1.600,- Kč

Úhradu takto vypočtených nákladů ve výši 1.600,- Kč je možno učinit bankovním převodem na účet u ČNB, pobočka Brno, č. ú. 19-32723641/0710, s variabilním symbolem 999 anebo poukázat na tentýž účet se stejným variabilním symbolem složenkou.


Poučení:
Poskytnutí výše specifikovaných a konkretizovaných informací je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost částečně odložena (§ 17 odst. 5 informačního zákona). Po zaplacení Vám budou konkrétně specifikované informace poskytnuty ve lhůtě dané informačním zákonem.

Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) informačního zákona. Stížnost můžete podat u povinného subjektu, který úhradu vyčíslil, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši úhrady (§ 16a odst. 3 písm. a informačního zákona). Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí tohoto sdělení zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručeno.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

S výjimkou informací, pro jejichž poskytnutí v souladu s § 17 odst. 1 informačního zákona povinný subjekt požaduje úhradu viz výše, Vám povinný subjekt k Vaší žádosti sp. zn. Zin 102/2018 ze dne 18. 7. 2018 v příloze poskytuje tabulku obsahující seznam všech spisových značek řízení, kde jste uveden jako žadatel, pisatel anebo účastník, spolu s označením předmětu řízení. Jde o údaje, která mohl povinný subjekt bez mimořádně rozsáhlého vyhledávání jednoduše vyextrahovat z informačního systému Nejvyššího soudu. U spisových značek evidovaných řízení o dovolání je rovněž – v souladu s Vaší žádostí – uvedeno označení soudu první a druhé instance. Dále je v tabulce uvedeno, zda bylo v předmětné věci vydáno rozhodnutí a pokud bylo, tak datum jeho vydání. Vzhledem k tomu, že občanským soudním řádem, trestním řádem ani správním řádem není vyžadováno, aby byl na rozhodnutí uveden čas jeho vydání, tento údaj povinný subjekt neuvádí, neboť ho nemá jak zjistit, respektive neeviduje jej. Výjimkou jsou věci projednávané v trestní agendě, kde je uvedeno časové rozmezí, ve kterém proběhlo neveřejné jednání (jedná se o údaj z protokolu o neveřejném jednání), v rámci kterého bylo rozhodnutí vydáno.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí tohoto sdělení zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručeno.


S pozdravem
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPříloha (elektronická): Zin102_2018.xls