Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 115/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst.¨1 informačního zákona obdržel dne 14. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 115/2018, prostřednictvím které žádáte:

„Prosím o poskytnutí informací týkajících se počtů zaměstnanců přijatých k Vašemu soudu do pracovního poměru za požadované období a počtů zaměstnanců, kterým za požadované období pracovní poměr skončil. Prosím rozdělení zaměstnanců na soudce a administrativu v časovém období uplynulých deseti let a počet zaměstnanců (soudců i administrativy vyjma personálu – údržba, úklid atd.) za požadované období celkem (stav k 31.12). Prosím o vyplnění přiložené tabulky, poskytnutá data budou předmětem praktické části mé diplomové práce.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi níže poskytuje tabulky obsahující Vámi požadované údaje.

V první tabulce je uveden počet soudců a zaměstnanců vždy k 31. 12. jednotlivých let.

rok
soudci
ostatní zaměstnanci
2017
68
268
2016
66
257
2015
64
247
2014
66
209
2013
66
198
2012
64
193
2011
64
193
2010
63
192
2009
63
191
2008
60
187

Dále povinný subjekt vyplnil tabulku, jejíž vyplnění jste požadovala a tu Vám taktéž níže poskytuje.

soudci
ostatní zaměstnanci
Rok
nástup
ukončení
soudci celkem
nástup
ukončení
Ostatní celkem
2016
2
2
66
38
28
257
2017
5
3
68
34
23
268


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí poskytnuté informace zpětně potvrdila na e:mailovou adresu, ze které Vám byla doručena.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona