Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 116/2018, prostřednictvím které žádáte:

„ …poskytnutí informace o tom, zda Nejvyšší soud provádí podrobnější monitoring týkající rozhodovací činnosti související s trestáním právnických osob, z kterého by existoval jakýkoliv výstup. V případě, že takovýto monitoring existuje, žadatel zdvořile žádá o zaslání jeho výsledků do datové schránky.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že Nejvyšší soud podrobnější monitoring týkající se rozhodovací činnosti související s trestáním právnických osob neprovádí. Jednotlivé senáty trestního kolegia se s rozhodnutími nižších soudů v dané oblasti seznamují většinou prostřednictvím aktuálně projednávaných dovolání, někteří soudci tak individuálně činí v rámci své přípravy na různé odborné prezentace, konference nebo semináře. Oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR Nejvyššího soudu, které podobné úkoly zpravidla dostává, pokyn k podrobnějšímu monitoringu Vámi definovaných rozhodnutí neobdrželo.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona