Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 117/2018

ROZHODNUTÍ
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 06917283, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatelka“), ze dne 20. 8. 2018, sp. zn. Zin 117/2018,

takto:

Podle § 15 odst. 1 v souladu § 11 odst. 4 písm. b) informačního zákona se žádost žadatelky sp. zn. Zin 117/2018 částečně o d m í t á, a to tak, že žadatelce nebudou k poskytnutým rozhodnutím poskytnuty protokoly o vyhlášení rozsudku dovolacího soudu, protokoly o hlasování ani případné jiné protokoly z jednání.
Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 20. 8. 2018 žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 117/2018, kterou žadatelka formulovala takto:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám nadepsaný soud o zpřístupnění soudních rozhodnutí a protokolů z jednání v civilních věcech ve kterých vystupuje jako účastník řízení Stavební bytové družstvo POKROK, IČO 000 34 398, sídlem Kollárova 157/18, 186 00 Praha 8 a které byly vedeny senáty 27 Cdo a 29 Cdo.
Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Rozhodnutí žádám poskytnout v elektronické podobě a zaslat na adresu datové schránky uvedené v zápatí této žádosti.“


K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“. Podle § 11 odst. 4 písm. b) informačního zákona „povinné subjekty (dále) neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.“

Podle § 5 odst. 3 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 13/2008-SOSV-SP ze dne 24. 7. 2009 je třeba za „rozhodovací činnost soudů“ v souladu s účelem informačního zákona považovat nejen vlastní rozhodování soudů, ale také jejich postup v soudním řízení.

Nejvyšší soud nezveřejňuje jednotlivé dílčí úkony soudního řízení, neposkytuje o nich ani informace „třetím osobám“, které jej osloví v režimu žádostí podle informačního zákona. Informuje o nich pouze účastníky řízení anebo těmto účastníkům v souladu s § 44 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) umožňuje výkon jejich práva nahlížet do spisu kdykoli v průběhu řízení. V případě žadatelky, která však není účastníkem předmětných řízení (ani právním zástupcem takového účastníka), není důvod seznamovat ji jako „třetí osobu“ s obsahem předmětných spisů, resp. konkrétně protokolů, které byly pořízeny v rámci rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu v daných věcech.

Informační zákon zastává jistě nepopíratelnou roli při poskytování informací o výsledcích rozhodovací činnosti, které musí být zcela pod veřejnou kontrolou, nikoliv však v procesu, který teprve spěje ke konečnému rozhodnutí, což zákonodárce vyjádřil začleněním § 11 odst. 4 písm. b) do textu informačního zákona.

Pro úplnost je třeba dodat, že podle ustanovení § 44 odst. 1) o. s. ř. nemají možnost nahlížet do protokolů o hlasování ani účastníci řízení a jejich zástupci. Protokoly o vyhlášení rozsudku, které dovolací soud vytváří v souladu s ustanoveními § 40 o. s. ř., jsou účastníkům řízení k nahlížení zpřístupněny, ale protože je po skončení dovolacího řízení zakládá příslušný senát vždy do spisu, který poté odesílá zpravidla k prvoinstančnímu soudu, nadále jimi Nejvyšší soud ani nedisponuje.

Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž odmítnutí rozhodl výše uvedeným výrokem, poskytuje formou příloh.

Na závěr je třeba uvést, že podmínky stanovené žadatelkou částečně splňují rovněž další dvě řízení – sp. zn. 27 Cdo 1951/2018 a sp. zn. 27 Cdo 5729/2017, ovšem ta jsou k dnešnímu dni dosud nevyřízena, tedy rozhodnutí v těchto věcech ještě nebyla vydána.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti v části, kde jsou poskytovány informace, žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

V Brně dne 4. 9. 2018


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPříloha (elektronická):
Rozhodnuti - 27 Cdo 1139_2018.pdf
Rozhodnuti - 27 Cdo 2065_2017.pdf
Rozhodnuti - 27 Cdo 2837_2017.pdf
Rozhodnuti - 27 Cdo 3803_2017.pdf
Rozhodnuti - 27 Cdo 5310_2017.pdf
Rozhodnuti - 29 Cdo 1155_2013.pdf
Rozhodnuti - 29 Cdo 2412_2010.pdf
Rozhodnuti - 29 Cdo 2911_2011.pdf
Rozhodnuti - 29 Cdo 3630_2010.pdf
Rozhodnuti - 29 Cdo 5041_2008.pdf
Rozhodnuti - 29 Odo 70_2005.pdf