Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 118/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 118/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit, zda společnost Rupes Immobilien s.r.o., IČO: 256 923 99, se sídlem Horšovská 390/4, Řeporyje, 155 00 Praha 5 „není:
(i) v pozici žalobce nebo žalovaného,
(ii) v pozici povinného v rámci exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená společnost. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 118/2018 ze dne 20. 8. 2018 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkajících se existence samotných v žádosti specifikovaných soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona