Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane T.,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 18. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 11/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám jako fyzická osoba o poskytnutí kompletního výčtu jednání, která předseda Nejvyššího soudu, případně některý z místopředsedů NS, vedl v období od března roku 2013 do současné doby s kancléřem prezidenta republiky V. M. Zároveň žádám u každého takového jednání o informaci, kdo toto jednání vyvolal, kdo se ho kromě kancléře V. M. účastnil a jaké bylo téma tohoto jednání.“

Samotné poskytnutí informace mi dovolte nejprve předznamenat definicí pojmu „informace“, podle § 3 odst. 3 informačního zákona: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

Na základě výše uvedené definice tedy povinný subjekt zkoumal spisový materiál z Vámi vymezeného období od března roku 2013, s následujícím výsledkem:
Profesor JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu, jmenovaný do funkce dne 21. 11. 2015, jeho předchůdkyně JUDr. Iva Brožová ani místopředseda JUDr. Roman Fiala (ve funkci od 1. 1. 2011) nikdy přímo nejednali s kancléřem prezidenta republiky V. M.

Pan kancléř V. M. se pouze jako doprovod, pověřený za Pražský hrad organizací návštěv, účastnil setkání prezidenta republiky Miloše Zemana s předsedkyní Nejvyššího soudu JUDr. Ivou Brožovou dne 21. 5. 2013 v sídle Nejvyššího soudu v Brně, následně pak za stejného důvodu navštívil spolu s prezidentem Milošem Zemanem Nejvyšší soud dne 12. 11. 2015. Obě tyto návštěvy inicioval Pražský hrad a povinný subjekt žadateli v přílohách zasílá kopie programu, ze kterého je zřejmé, kdo se jednotlivých akcí účastnil.

Co se týče témat uvedených setkání, přestože povinný subjekt zdůrazňuje, že zástupci soudců a vedení Nejvyššího soudu zde ani v jednom případě nejednali s kancléřem V. M., ale pouze s prezidentem republiky Milošem Zemanem, byla v květnu 2013 tématem problematika přípravy nového občanského soudního řádu, k jiným tématům, pokud byla vůbec projednávána, neexistuje záznam ve smyslu § 3 odst. 3 informačního zákona. Z obdobných akcí standardně není vypracováván ani závěrečný zápis z jednání. K informacím o tématech, probíraných s prezidentem republiky v listopadu 2015, vyšla následující tisková zpráva.

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Nejvyssi_soud_navstivil_prezident_Ceske_republiky_Milos_Zeman~?openDocument&lng=CZ

Je samozřejmé, že předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala a také bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, se v minulosti opakovaně setkávali s kancléřem prezidenta republiky například při každoročním slavnostním večeru u příležitosti státního svátku republiky 28. října anebo při jiných příležitostech. Nikdy ovšem nelze tato setkání označit za jednání, z mnoha důvodů, především časových, k tomu ani nebyla příležitost.Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPřílohy (elektronické): Návštěva NS2013; Návštěva NS2015