Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 120/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 120/2016. Konkrétně se domáháte informace „…zdali v roce 2015 nebo 2016 vydal Nejvyšší soud stanovisko (Cpjn) k výkladu zákona č. 82/1998 Sb.“

Na tuto Vaši otázku existuje kladná odpověď, neboť občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu vydalo dne 8. 6. 2016 stanovisko sp. zn. Cpjn 31/2014 k výkladu § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb.

Přestože znění stanoviska přímo nežádáte, odkazuji Vás tímto na webové stránky Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, kde na domovské stránce v tabulce „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“ po zadání výše uvedené spisové značky stanovisko naleznete. Použít můžete rovněž tento přímý odkaz:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D28AFA027474987EC1257FD3002FFDC9?openDocument&Highlight=0,č.,82/1998sb,cpjn

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona