Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 121/2017

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud obdržel dne 9. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 121/2017. Konkrétně žádáte poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci, ve které původně rozhodoval Krajský soud v Brně pod sp. zn. 40 T 8/2016 a jako odvolací soud Vrchní soud v Olomouci pod sp. zn. 5 To 2/2017.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

V souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona Vás tedy povinný subjekt odkazuje na databázi zveřejněných anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Konkrétní požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/445DC93331F08E8AC125818A003C25DF?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že ve výše zmiňované (a odkazované) veřejné databázi zveřejňuje anonymizovaná rozhodnutí obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí takto poskytnuté informace zpětně potvrdila na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručena.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona