Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 122/2017

Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Nejvyšší soud obdržel dne 11. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 122/2017. Tato žádost obsahuje celkem 5 bodů, přičemž bod 1 je obecným úvodem žádosti, který neobsahuje konkrétní požadavek na sdělení informace, požadavky na sdělení konkrétních informací jsou obsaženy až dále v bodech 2, 3, 4 a 5.

Podle § 2 odst. 1 Informačního zákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. („Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.“) Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že Váš požadavek na sdělení informace, předložený v rámci bodu 4. předmětné žádosti ve znění: „Ve výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2015 je na str. 19, bod 1.1.2. Aplikace práva, k danému usnesení (pozn. sp. zn. 11 Tdo 1011/2015) právní věta, kterou jsem v onom usnesení nenalezl – usnesení námitku retroaktivní aplikace judikatury řeší jedinou větou o sjednocujícím charakteru stanoviska TPJN 301/2013, právní věta ve zmíněné zprávě tuto myšlenku rozvíjí a dala by se tak aplikovat na více sjednocujících judikátů, např. Pl. ÚS. 4/14… Odkud tato právní věta pochází?,“ nespadá do působnosti Nejvyššího soudu, neboť Nejvyšší soud není autorem dokumentu Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015, když tento dokument vytvořilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Vzhledem k této skutečnosti povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 122/2017 ze dne 11. 10. 2017 částečně o d k l á d á , konkrétně v části vymezené bodem 4.

Jak bude uvedeno níže v rámci poskytnutých odpovědí na všechny zbývající otázky Vaší žádosti sp. zn. Zin 122/2017 ze dne 11. 10. 2017, Nejvyšší soud neopatřil nikdy v minulosti rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 1011/2015-52 schválenou právní větou. Text, který se v rámci Vámi uváděného dokumentu jako právní věta opticky jeví, nebyl vytvořen Nejvyšším soudem, proto není v působnosti povinného subjektu poskytnout informaci, odkud tento text pochází.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


Povinný subjekt Vám v odpovědi na jednotlivé body 2, 3 a 5 Vaší žádosti sp. zn. Zin 122/2017 ze dne 11. 10. 2017 poskytuje tyto informace:

K bodu 2:
Usnesení senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1011/2015-52 ze dne 19. 11. 2015 nebylo k dnešnímu dni vybráno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

K bodu 3:
Usnesení sp. zn. 11 Tdo 1011/2015-52 ze dne 19. 11. 2015 nebylo ze strany Nejvyššího soudu do dnešního dne opatřeno žádnou řádně schválenou právní větou. Povinnému subjektu až do předložení žádosti o informace sp. zn. Zin 122/2017 nebyl znám žádný text, právní publikace nebo článek, v němž by „kdokoli“ shrnul předmětné usnesení do právní věty.

K bodu 5:
Usnesení senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1011/2015-52 ze dne 19. 11. 2015 nebylo k dnešnímu dni napadeno ústavní stížností, resp. povinný subjekt k dnešnímu dni neobdržel z Ústavního soudu takovou informaci.

Poučení:
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti, tedy s jejím částečným odložením v bodě 4 anebo se samotnými poskytnutými informacemi, nesouhlasíte, můžete podle § 16a Informačního zákona podat do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení stížnost. Stížnost se podává k orgánu prvního stupně povinnému subjektu, který žádost částečně odložil a částečně informace poskytl. Orgán prvního stupně povinného subjektu je povinen stížnost předat nadřízenému orgánu, jimž je podle § 20 odst. 5 Informačního zákona předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona