Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 124/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 22. 9. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 124/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnutí:

„Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu. Analýza 28/2016.Ukládání peněžitých trestů ve vybraných členských státech Evropské unie, Brno, 2016.“

Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi formou přílohy zasílá požadovaný dokument ve formátu pdf.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Příloha (elektronická): OASP [2016] 28 Ukládání peněžitých trestů.pdf