Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 126/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. V., (dále také jako „žadatel“), ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. Zin 82/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona,
takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona se žádost J. V. ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. Zin 126/2016, v části, kde se žadatel domáhá textů jednotlivých stížností pro porušení zákona, podaných ministry spravedlnosti k Nejvyššímu soudu v letech 2012 až 2016, otázkou, formulovanou jako: „ ...v případě, že jejich počet bude velmi malý nevyžadující mimořádně rozsáhlé hledání informací (dle 106/99 Sb.) žádám i o jejich texty…“, částečně o d m í t á .
Odůvodnění:

Žadatel dne 18. 8. 2016 adresoval Nejvyššímu soudu žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, evidovanou pod sp. zn. Zin 126/2016, ve které konkrétně uvedl:

„….žádám o zaslání počtu stížností pro porušení zákona podaných ministry spravedlnosti v letech 2012-2016. V případě, že jejich počet bude velmi malý nevyžadující mimořádně rozsáhlé hledání informací (dle 106/99 Sb.) žádám i o jejich texty.
texty žádám ve strojově čitelném formátu…“

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“

Podle § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona „Povinné subjekty (dále) neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.“ Žadatel se přitom prostřednictvím žádosti sp. zn. Zin 126/2016 ze dne 18. 8. 2016 domáhá poskytnutí informací, které stojí na samotném začátku rozhodovacího procesu Nejvyššího soudu v daných jednotlivých řízeních. Poskytování informací o výsledcích rozhodovací činnosti, která musí být zcela pod veřejnou kontrolou, se povinný subjekt, v případě, že už byli s příslušným rozhodnutím seznámeni všichni účastníci daného řízení, nikdy nebrání. Neposkytuje však v souladu s § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona informace o samotném průběhu rozhodovací činnosti, která k závěrečnému rozhodnutí vedla.

V souladu s § 2 odst. 4 správního řádu dbá správní orgán, aby při rozhodování skutkově podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Povinný subjekt tak v rámci vyřizování žádostí, podaných podle Informačního zákona, neposkytuje informace o rozhodovací činnosti soudů ani ve výjimečných případech.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud neposkytne žadateli texty, kterých se domáhá prostřednictvím žádosti sp. zn. Zin 126/2016 ze dne 18. 8. 2016, a tuto žádost částečně odmítl.

Poučení:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, které se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Poskytnuté informace podle § 14 odst. 5 písm. d):
Počet stížností pro porušení zákona, podaných jednotlivými ministry spravedlnosti k Nejvyššímu soudu v letech 2012 až 2016, je následující:

2012 111 stížností
2013 70 stížností
2014 58 stížností
2015 29 stížností
do 31. 7. 2016 44 stížností

Nad rámec poskytnutých informací odkazuje povinný subjekt žadatele na webové stránky Ministerstva spravedlnosti, které samo doplňuje další podrobnosti:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5868&d=326826


Poučení:
Při nesouhlasu se způsobem, popř. rozsahem, poskytnutí informace, je možné podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl, rozhoduje o ní předseda Nejvyššího soudu.Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona