Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 126/2018

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 126/2018, ve které požadujete poskytnutí:

“datasety všech dostupných anonymizovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu (k datu žádosti)“

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahovala povinné náležitosti podle § 14 odst 2 informačního zákona, vyzval Vás povinný subjekt k doplnění povinných náležitostí, a to u fyzické osoby „datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.“

Rovněž z Vaší žádosti nebylo zcela zřejmé a srozumitelné, jakých informací se domáháte, a proto Vás povinný subjekt vyzval k upřesnění Vaší žádosti sp. zn. Zin 126/2018 ve smyslu „co míníte pod pojmem datasety všech dostupných anonymizovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu a v případě, že by se mělo jednat o tabulky (soupis) všech dostupných anonymizovaných rozhodnutí, jaké další údaje (mimo spisové značky) by tyto tabulky měly obsahovat.“

Žádost jste ve smyslu výše uvedeného doplnila o povinné náležitosti a upřesnila podáním ze dne 17. 10. 2018. Na základě upřesnění žádosti jste požadovala „všechna anonymizovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu (jejich celé texty) v digitalizované formě (jako textové soubory) k datu žádosti.“

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání povinný subjekt zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz, a to přímo na homepage v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu, kde se zadávají spisové značky jednotlivých řízení. Vyhledávat rozhodnutí lze v databázi všech publikovaných anonymizovaných rozhodnutí též podle dalších atributů, a to pomocí nápovědy v tzv. rozšířeném vyhledávání. Takto jsou tedy veškerá zveřejněná anonymizovaná rozhodnutí komukoli k dispozici.

K tomu povinný subjekt dále sděluje, že se jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

Rozhodnutí takto Nejvyšší soud zveřejňuje přibližně od poloviny roku 2000 na svém civilním úseku, o rok později s touto praxí započal také na trestním úseku. V současné době se tedy v databázi nachází řádově desetitisíce rozhodnutí, když každým rokem přibývá přibližně 9.000 rozhodnutí nově vkládaných.

Rovněž si Vás povinný subjekt dovoluje upozornit, že Nejvyšší soud v současné době nemá k dispozici rozhodnutí ve formě souborů, které by šlo jakkoli hromadně zkopírovat např. na nosič dat typu externího disku. Dokument ve formátu doc. s textem každého jednotlivého rozhodnutí je vygenerován počítačovým systémem až na základě vyvolání tohoto požadavku u jednotlivého rozhodnutí v databázi povinného subjektu (v prvé řadě prostřednictvím vyplnění tabulky konkrétní spisovou značkou řízení nebo dále využitím podrobného vyhledávání například zadáním klíčových slov; zadáním druhu agendy; aplikací „filtrování“ rozhodnutí, jenž byla publikována ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek anebo také zadáním data vydání rozhodnutí). Poslední uvedený postup by mohl být pro Vás nejschůdnější. Postupným zadáváním dat byste obdržela veškerá rozhodnutí vydaná po příslušných dnech.

Pro export textů rozhodnutí povinného subjektu do souborů a jejich další přepis na libovolný externí nosič, by musel Nejvyšší soud u externího dodavatele, který spravuje databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, objednat vytvoření speciálního počítačového programu, což lze na straně povinného subjektu hodnotit jako nepřiměřené úsilí. Jiný způsob automatického vyexportování všech publikovaných rozhodnutí do souboru, než postupovat podle výše naznačených návodů na webových stránkách, tedy v současnosti pro veřejnost neexistuje. Nejvyšší soud má v té souvislosti povědomí o tom, že počítačovými programy, které toto umožňují, a které nemá Nejvyšší soud k dispozici, pravděpodobně disponují různé soukromé subjekty, které veřejnosti nabízejí online databáze soudních rozhodnutí a pochopitelně mezi nimi publikují i veškerá vydaná anonymizovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tyto počítačové programy si ale uvedené komerční subjekty vytvořily či nechaly vytvořit samy, aniž by do toho Nejvyšší soud jakkoli zasahoval.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení výše uvedeného odkazu na zveřejněné informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který odkaz poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro určení přesného počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste doručení tohoto sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci obratem potvrdila na e-mailovou adresu, odkud Vám bylo odesláno.


S pozdravem
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona