Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 128/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 128/2018, v následujícím znění:

„…dovoluji si tímto požádat o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vydaného v řízení sp. zn. 28 Cdo 5041/2017. Předmětné rozhodnutí jsem bohužel v databázi rozhodnutí Nejvyššího soudu nedohledala.“

Povinný subjekt Vám v příloze zasílá kopii požadovaného rozhodnutí v anonymizované podobě.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí informace zpětně potvrdila na e:mailovou adresu, ze které Vám byla doručena.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Příloha (elektronická): 28Cdo5041_2017.pdf

Rozhodnuti - 28 Cdo 5041_2017