Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 133/2016

Poskytnutí informace ve věci žádosti sp. zn. Zin 133/2016
Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud obdržel dne 24. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), prostřednictvím které se domáháte anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 28 Cdo 399/2016.

Vaši žádost Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona zaevidoval pod sp. zn. Zin 133/2016 a nejprve Vás dne 30. 8. vyzval k jejímu doplnění. Původní žádost totiž neobsahovala veškeré nutné náležitosti dané § 14 odst. 2 Informačního zákona, potřebné pro případ, že by musel povinný subjekt vydat v řízení pod sp. zn. Zin 133/2016 rozhodnutí (např. o odmítnutí žádosti) podle správního řádu.

Vzhledem k tomu, že předmětné usnesení Nejvyššího soudu již bylo řádně doručeno všem účastníkům řízení a dne 18. 8. 2016 nabylo právní moci, nebrání povinnému subjektu nic v tom, aby Vaší žádosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl. Požadované usnesení je přílohou této zprávy.

Na závěr, pro úplnost, povinný subjekt dodává, že až dnes se mu podařilo od prvoinstančního soudu získat kopie doručenek (dokladů o doručení) všem účastníkům řízení. Proto poskytuje předmětné usnesení v relativně delším čase, nicméně v zákonné lhůtě od data doplnění žádosti z Vaší strany dne 1. 9. 2016. Zároveň, pokud potvrzeným doručením rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 399/2016 všem účastníkům řízení pominuly důvody k odmítnutí žádosti, povinný subjekt vysvětluje, že spolu s tím pominul i důvod vydávat jakékoli rozhodnutí, kvůli kterému původně vyzýval k doplnění Vaší žádosti ze dne 24. 8. 2016.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona
Příloha (elektronická):
anonymizovaná verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. 28 Cdo 399/2016