Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 135/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 135/2016. Prostřednictvím uvedené žádosti se domáháte následujících informací:

„…zda Váš soud projednával anebo projednává řízení, podle Nového občanského zákoníku, v němž je podstatou sporu občanskoprávní věc – spor o určení vlastnických práv k pozemku, na němž je stavba, která má jiného majitele – tzv. ʺPlochá stavba“.
„…zda Váš soud projednává obdobnou občanskoprávní věc, v níž se může jednat o spor, kdy je třeba, aby soud určil, zda tzv. Plochá stavba, zakládá právo majitele této stavby k předkupnímu právu na pozemek pod touto stavbou.“.

V odpovědi Vám musím sdělit, že Nejvyšší soud doposud neprojednával a neprojednává Vámi specifikované řízení podle nového občanského zákoníku.

Nad rámec výše uvedené odpovědi bych Vás rád seznámil s postupem, jak si můžete vyhledat na webových stránkách Nejvyššího soudu jakékoliv zveřejněné judikáty podle klíčových slov, mezi nimi například i typově shodná řízení, projednávaná před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku.

Veškerá rozhodnutí obou kolegií Nejvyššího soudu jsou v anonymizované podobě umisťována na webové stránky www.nsoud.cz nejpozději dva měsíce od data vypravení rozhodnutí z Nejvyššího soudu. Tato rozhodnutí je možné vyhledávat v Tabulce „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“ na domovské stránce webu Nejvyššího soudu. V případě, kdy žadatel nezná spisovou značku rozhodnutí, může použít „Rozšířený vyhledávací formulář“, kde pomocí hesel, právních vět, nebo části textu rozhodnutí, může požadované rozhodnutí vyhledat.

V případě konkrétních požadovaných výrazů jako „určení vlastnických práv“, „pozemek“, „plochá stavba“, případně „parkoviště“, „hřiště“ apod., je možné tyto výrazy zadávat do části „Text rozhodnutí“. V případě, že žadatel chce vyhledat např. kromě slova „pozemek“, také varianty „pozemku, pozemků, pozemkový“, použije „*“ umístěnou za kořen slova. Hledaný výraz by vypadal takto: „pozem*“. V případě vyhledávání více výrazů současně, lze použít i logických operátorů, jako je „AND“, který se umisťuje mezi hledané výrazy, či fráze, např. „urč* vlastnic* práv*“ AND „pozem*“. Bližší informace k využití logických operátorů naleznete na tomto odkazu:

http://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/web/Napoveda~Vyhledavanirozhodnuti~Vyhledavani_rozhodnuti__Zadavani_dotazu_pro_pokrocile~?openDocument&lng=CZ

Povinný subjekt podle výše uvedeného návodu nalezl například tato starší rozhodnutí:

· „ploch* stavb*“:

- 28 Cdo 898/2012
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2AE307ADF5FB5A4CC1257AC90048A48E?openDocument&Highlight=0,ploch,stavb*

- 28 Cdo 261/2008
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B4FC765D4F4ADE44C1257A4E0065667B?openDocument&Highlight=0,ploch,stavb*

- 30 Cdo 821/2005
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DF3835A79106B37AC1257A4E0064D582?openDocument&Highlight=0,ploch,stavb*

· „předkupn* práv*“ AND „odpadn* jímk*“ AND „hřiš*“:

- 28 Cdo 4386/2010
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C1BB598194DA04AEC1257A4E0066E63D?openDocument&Highlight=0,předkupn,práv*,,odpadn*,jímk*

· "předkupn* práv*" AND "§ 3056":

- 22 Cdo 3407/2015
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9316F8CE3CC739FDC1257F4E002B52E1?openDocument&Highlight=0,předkupn,práv*,,§,3056


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona