Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane inženýre,

Nejvyšší soud obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 137/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací:

„… sdělení, jakým způsobem jsou na Nejvyšším soudě přidělovány věci jednotlivým senátům k rozhodnutí. V případě, že je rozdělování věcí na Nejvyšším soudu založeno na principu věcné specializace jednotlivých senátů, dovolujeme si Vás tímto požádat o sdělení, který ze senátů Nejvyššího soudu je oprávněn řešit problematiku obecních restitucí dle zákona č. 172/1991 Sb. Pokud je takových senátů více, pak si Vás dovoluji požádat o sdělení, dle jakého klíče jsou tyto případy mezi specializované senáty rozdělovány…“.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

V souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona Vás tedy povinný subjekt odkazuje na platný rozvrh práce Nejvyššího soudu, který naleznete na webových stránkách www.nsoud.cz. Tento rozvrh práce se každý měsíc aktualizuje, pod konkrétním odkazem pak níže naleznete přímo rozvrh práce na měsíc září 2016:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/533E5800E3E24BC8C125801B002DE4AF/$file/RP20160901.pdf .

Konkrétně na str. 48 tohoto rozvrhu práce naleznete více podrobností o tom, jak jsou přidělovány věci senátu č. 28 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který jako jediný specializovaný senát rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů z restitucí, jaké je složení tohoto senátu a jakou další agendou se zabývá.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona