Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 145/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)


Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 9. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 145/2019, v následujícím znění:

„Vážení,

obracím se na Vás, Nejvyšší soud ČR, jako na povinný subjekt ohledně poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Této písemné žádosti předcházela žádost prostřednictvím telefonického hovoru, kdy v rámci tohoto hovoru jsem byl vyzván, abych žádost podal písemně na podatelnu.

Zahraniční soud v rámci EU, u kterého se vede soudní řízení, nás vyzval, abychom v souladu s čl. 37 odst. 1 písm. b) nařízení Brusel I bis předložili osvědčení usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2019 sp. zn. 27 Cdo 3482/2017, kterého se v řízení před zahraničním soudem dovoláváme. Tímto si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informace, jakým způsobem máme přesně postupovat, aby nám bylo ze strany Nejvyššího soudu vydáno osvědčení výše zmíněného usnesení ve smyslu čl. 53 nařízení Brusel I bis.“

Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že osvědčení, které jste podrobně (typově) popsal ve své žádosti sp. zn. Zin 145/2019, nikdy v minulosti k žádnému z dovolacích řízení Nejvyšší soud nevydal a ani do budoucna nepředpokládá, že by vydávat měl.

Tato odpověď je Vám poskytována na základě konzultace hned s několika soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, včetně předsedy kolegia JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. Nejvyšší soud má za to, že soudem původu je zde jednoznačně zamýšlen soud prvního stupně, protože ten disponuje i celým procesním spisem. Bez procesního spisu nelze Vámi specifikované osvědčení vydat.

Striktně vzato, Nejvyšší soud tedy nedisponuje žádnou přímou odpovědí (informací) na Vaši otázku ve smyslu informačního zákona, nicméně má za to, že není potřeba vydávat rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, neboť i odkaz na to, abyste se obrátil s žádostí o vydání daného osvědčení na soud prvního stupně, je poskytnutím informace, byť se jedná o informaci jinou, než jste v souvislosti s podáním žádosti očekával.

Pro úplnost je nutno také zdůraznit, že výše uvedená informace byla Nejvyšším soudem poskytnuta jako správním orgánem a nikoliv jako autoritativní výklad (senátu či kolegia) Nejvyššího soudu v rámci výkonu zákonem svěřených soudních pravomocí.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona