Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 146/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 146/2016. Konkrétně žádáte „… poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32Obdo 466/2004 z 26. 4. 2006… “.

Pokud je Vaše žádost formulována doslova takto, pak by musela být odmítnuta s tím, že požadujete neexistující informaci. Nejvyšší soud nikdy nevydal rozhodnutí označené sp. zn. 32Obdo 466/2004. Povinný subjekt však z obsahu Vašeho podání dovodil, že se ve skutečnosti domáháte anonymizované verze rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 466/2004. Toto rozhodnutí bylo přitom skutečně vydáno dne 26. 4. 2006, jak dodáváte v rámci své žádosti.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Anonymizovanou verzi rozhodnutí (jakéhokoli rozhodnutí Nejvyššího soudu ve lhůtě max. 90 dnů od data, kdy bylo vydáno) můžete nalézt na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, konkrétně po zadání spisové značky do formuláře v tabulce na homepage, označené jako Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu.

Pro snadnější hledání je k dispozici přímo odkaz:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BB8237B1AAE88DECC1257A4E00655D9B?openDocument&Highlight=0,

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona