Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 146/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 9. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 146/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společností:


1) VGP Park Jenec a.s., IČ: 032 17 710 (…);
2) VGP Park Olomouc 3 a.s., IČ: 035 84 780 (…); a
3) VGP Park Chomutov a.s., IČ: 045 82 837 (…).

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni (12:00) neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovaly Vámi uvedené společnosti. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 146/2019 ze dne 26. 9. 2019 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkající se existence samotných - v žádosti specifikovaných - soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

Mgr. Václav Vlček


poradce pro otázky zákona č. 106/1999 Sb.