Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 150/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 10. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 150/2019, v následujícím znění:

„Dobrý den,

s odkazem na ust. § 2 odst. 1 a ust. §13 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. prosím (žádám) o poskytnutí informace o soudkyních/soudcích (členech senátu) Nejvyššího soudu České republiky, kteří se usnesli na rozsudku tohoto soudu ze dne 26. 1. 1999, sp. zn.: 29Cdo 2495/98. Předmětný rozsudek je vyhledatelný např. v ASPI, avšak bez uvedení jmen rozhodujících, jak bývá jinak uvedeno.

Prosím o vyřízení této žádosti prostřednictvím odpovědi ve formátu: (titul) : (příjmení) : (jméno) : (titul) v zákonné lhůtě a prostřednictvím elektronické zprávy na emailovou adresu.

Předem děkuji za kladné vyřízení.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou následujícího sdělení.

Ve výše uvedeném rozsudku sp. zn. 29 Cdo 2495/98 rozhodoval senát ve složení: předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Ivany Štenglové.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti pak rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdil přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt informaci zasílá.


 

S pozdravem

Mgr. Václav Vlček


poradce pro otázky zákona č. 106/1999